Dotacja na dom energooszczędny lub pasywny. Krok po kroku

Myślisz o budowie domu energooszczędnego lub pasywnego? Zainteresuj się programem dopłat do domów energooszczędnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja na dom energooszczędny wynosi 30 tys. zł, na dom pasywny – aż 50 tys. zł. Natomiast 11 tys. zł mogą uzyskać osoby kupujące mieszkanie w budynku energooszczędnym. Co zatem trzeba zrobić, aby otrzymać dotację na nowy dom?

Aktualizacja!

Od 1 stycznia 2016 roku NFOŚiGW uprasza procedury związane z pozyskaniem dotacji na budowę domu w standardzie NF40 i NF15. Duży plus – bardziej elastyczne podejście i mniej skomplikowana procedura – ułatwienia obniżają koszty pozyskania dofinansowania.

Dotacja na zieloną inwestycję

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami, przestawiam krok po koku procedury ubiegania się o dotację. Program dopłat rozpoczął się w 2013 roku i będzie trwał kolejne 6 lat. Jego koniec planowany jest na 2018 rok, zaś łączna kwota dopłat wynosi 300 mln zł. Dofinansowania są udzielane na budowę domu jednorodzinnego, zakup nowego domu jednorodzinnego lub zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego i potwierdzonego przez weryfikatora standardu energetycznego budynku:

 • standard NF40 (dom energooszczędny) – dotacja 30 000 zł brutto,
 • standard NF15 (dom pasywny) – dotacja 50 000 zł brutto.

Za dom zużywający mniej niż 40 kWh/(m²·rok) dostaniesz 30 000 zł, budując dom w standardzie pasywnym, czyli zużywający mniej niż 15 kWh/(m²·rok) – dostaniesz 50 000 zł. Chcąc utrzymać taki standard energetyczny należy wyposażyć dom przede wszystkim w wentylację mechaniczną i rekuperację. Mile widziane są inne rozwiązania pozwalające zmniejszyć zapotrzebowanie na energię.

Dofinansowanie jest częściową spłatą kredytu, który został zaciągnięty na budowę lub kupno domu/mieszkania. Zostaje ona wpłacona na konto kredytowe inwestora po zakończeniu budowy i uzyskaniu wymaganego standardu energetycznego.

Wymagana jest również podpisana umowa kredytowa z bankiem, gdyż dotacja będzie przyznana w formie częściowej spłaty kredytu zaciągniętego na budowę lub zakup domu. Wysokość dofinansowania wyliczana jest na podstawie rocznego zapotrzebowania domu na energię użytkową potrzebną do ogrzewania i wentylacji, a także na podstawie danych dotyczących sprawności instalacji grzewczej oraz wodnej.

Termomodernizacja domu z dotacją NFOŚiGW

Ile kosztuje dom energooszczędny NF40?

Koszt budowy domu energooszczędnego w porównaniu do domu w standardzie tradycyjnym jest 15-25 proc. droższy. Budynki według wymogów NF40 – ponad 30 proc. Budując dom energooszczędny z dopłatą w wysokości 30 tys. zł brutto powinniśmy liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z:

 • zastosowaniem materiałów o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej,
 • zakupem i montażem stolarki zewnętrznej o bardzo dobrych parametrach izolacyjności termicznej,
 • zastosowaniem urządzeń instalacyjnych o odpowiednich parametrach technicznych,
 • zastosowaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • droższym projektem budowlanym,
 • pracą weryfikatorów, którzy oceniać będą nasz projekt, a później nasz dom,
 • powierzeniem budowy domu sprawdzonym, firmie wykonawczej mającej doświadczenie w budownictwie energooszczędnym,
 • wykonaniem badania próby szczelności budynku.

Wszystkie wskazane wyżej elementy będą miały wpływ na podniesienie kosztów związanych z budową domu i znacznie przekroczą kwotę dotacji. Dlatego program dotacji skierowany jest do inwestorów, którzy świadomie podejmą decyzję o budowie energooszczędnego domu.

dom

 

Rys.1. Budynek energooszczędny to wyzwanie dla architekta i projektanta instalacji

Jak otrzymać dotację?

Krok 1. Przygotowanie zgodnego projektu budowlanego

Projekt budowlany na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę, powinien być zgodny z wymaganiami programu NFOŚiGW. Projekt powinien zawierać obliczenia zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji, a także oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z wytycznymi NFOŚIGW.

Informacje o wymaganiach (załącznik nr 3)

Krok 2. Weryfikacja projektu budowlanego

Inwestor wybiera dowolnego weryfikatora z opublikowanej listy NFOŚIGW i podpisuje z nim umowę na wykonanie weryfikacji. Zadaniem weryfikatora jest wykonanie obliczeń zapotrzebowania na energię użytkowej do ogrzewania i wentylacji, porównanie wyników z obliczeniami z projektu budowlanego – czyli sprawdzenie zgodności projektu z wytycznymi programu.

Krok 3. Złożenie wniosku o kredyt z dotacją

Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW. Wykaz banków, które zawarły umowę o współpracy publikuję poniżej:

 • Bank Polskiej  Spółdzielczości S.A.
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Nordea Bank Polska S.A.

W każdym z wymienionych banków dostaniesz wniosek wraz z formularzem potrzebnym do uzyskania kredytu wraz z dopłatą.

W przypadku budowy domów jednorodzinnych w skład dokumentów wraz z wnioskiem wchodzi:

 • projekt budowlany wraz z obliczeniami cieplnymi budynku, podpisany przez projektanta oraz wraz z oświadczeniem o wykonaniu projektu zgodnie z Rozporządzeniem i zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 3 do programu,
 • lista sprawdzająca wypełniona przez weryfikatora, potwierdzająca spełnienie przez projekt budowlany wymagań określonych w załączniku nr 3 do programu.
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę,
 • dokumenty, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny.

W przypadku zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego:

 • obliczenia cieplne budynku obliczona z uwzględnieniem wytycznych określonych w załączniku nr 3 do programu, podpisana przez projektanta budynku,
 • lista sprawdzająca wypełniona przez weryfikatora, potwierdzająca spełnienie przez projekt budowlany wymagań określonych w załączniku nr 3 do programu,
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę,
 • dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez dewelopera na rzecz beneficjenta prawa własności.

Załącznik nr 3 do pobrania w kroku 1.

Krok 4. Podpisanie umowy z wykonawcą

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z wykonawcą – który powinien posiadać doświadczenie w budowie domów energooszczędnych. To w dużej mierze od poprawności wykonywanych przez niego robót zależeć będzie szczelność całego domu, a tym samym otrzymanie dotacji. Umowa, powinna być złożona w banku nie później niż przed podpisaniem umowy kredytowej.

Krok 5. Weryfikacja i ocena wniosku przez Bank

Po pozytywnej ocenie wniosku, bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu z dotacją i zawiera z beneficjentem umowę kredytową.

Krok 6. Budowa domu

W trakcie budowy domu przedstawiamy w banku do wypłaty/rozliczenia kredytu faktury potwierdzające zakup materiałów i urządzeń, które prowadzą do spełnienia kryteriów programu. Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem budynku. Zgodnie z założeniami dopłat budowa domu nie powinna trwać dłużej niż 3 lata.

Krok 7. Weryfikacja ostateczna domu

Następuje odbiór budynku i potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez NFOŚiGW przez uprawnionego weryfikatora, innego niż ten, który weryfikował projekt. W ramach weryfikacji oprócz podstawowych elementów takich jak sprawdzenie zgodności projektu z wytycznymi programu i przeprowadzenie badania szczelności budynku, przedstawiamy weryfikatorowi pozostałe dokumenty takie jak:

 • oświadczenie kierownika budowy, że wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW,
 • Informację (przygotowaną przez kierownika budowy) o wszystkich zastosowanych rozwiązaniach technicznych, materiałowych i instalacyjnych wraz z aprobatami technicznymi i certyfikatami,
 • dokumenty potwierdzające zakup zastosowanych materiałów i urządzeń,
 • protokoły dotyczące: regulacji systemu wentylacyjnego, regulacji systemu grzewczego, wyników testów szczelności,
 • dokumentację fotograficzną z wszystkich etapów budowy,
 • weryfikator dokonuje sprawdzenia dostarczonych dokumentów i ponownie oblicza wielkość zapotrzebowania na energię cieplną budynku.

W przypadku negatywnego wyniku badania i przekroczenia określonych standardów – budynek nie kwalifikuje się do programu dopłat. Inwestor jednak na własny koszt może dokonać działań naprawczych, po których poddaje go powtórnej weryfikacji.

Krok 8. Wystąpienie o dotację

Wystąpienie do banku o wypłacenie dotacji, poprzez złożenie następujących dokumentów:

 • protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia,
 • obliczenia cieplne budynku wykonane z uwzględnieniem wytycznych NFOŚiGW,
 • prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub przyjętego przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z pisemnym oświadczeniem Inwestora, że organ ten nie zgłosił sprzeciwu w ustawowym terminie,
 • odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego prawo własności Inwestora do domu jednorodzinnego albo kopii aktu notarialnego potwierdzającego przeniesienie bez zastrzeżeń prawa własności do jednej z wymienionych nieruchomości albo kopii złożonego wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z dowodem i oświadczeniem o jego złożeniu,
 • listy sprawdzającej wypełnionej przez weryfikatora, potwierdzającej spełnienie przez przedsięwzięcie wymagań programu.

Krok 9. Otrzymanie dotacji i częściowa spłata kredytu

Bank występuje o środki na dotacje po przeprowadzeniu oceny przedstawionych przez Inwestora dokumentów i kontroli wykorzystania środków z kredytu, nie później niż po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia przez Inwestora dokumentów potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia. Bank może dokonać wizytacji przedsięwzięcia.

Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o środki na dotacje. Bank przekazuje dotację na rachunek kredytowy beneficjenta na poczet spłaty kapitału kredytu z dotacją w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji od NFOŚiGW.

Dom energooszczędny i pasywny – inwestycja na lata

Dotacja z NFOŚiGW jest doskonałym pomysłem i wsparciem dla wszystkich osób, które planują wybudować lub kupić domy pasywne. Dofinansowanie do tego typu projektów z pewnością odciąży budżet, który i tak w przypadku budownictwa energooszczędnego musi opiewać na pokaźną sumę. Jednak wybudowanie nieruchomości w standardzie pasywnym jest bardzo opłacalną inwestycją, której korzyści finansowe uwidocznią się w przyszłości, natomiast mieszkalne już od pierwszego dnia eksploatacji pomieszczeń.

Dla porównania weźmy pod uwagę różnicę między kosztem ogrzewania w budownictwie tradycyjnym i pasywnym. Ogrzanie gazem ziemnym domu o metrażu 150 m2, dobrze ocieplonego, wybudowanego w technologii tradycyjnej kosztuje ok. 5 tys. zł rocznie. Koszt ten w przypadku domu pasywnego nie powinien przekroczyć 1 tys. zł (80 proc. mniej). Co prawda wybudowanie nieruchomości energooszczędnej kosztuje więcej niż w przypadku tradycyjnej (ok. 20-30 proc. więcej) –  ale inwestycja ta z biegiem czasu z pewnością przyniesie zyski.

Dom energooszczędny od podstaw

Podsumowanie

 • Dotację na dom energooszczędny lub pasywny udziela NFOŚiGW. Program obejmuje tylko wznoszenie nowych domów, a nie rozbudowę czy remont istniejącego.
 • Dopłatę na dom energooszczędny można uzyskać, tylko zaciągając kredyt w jednym z banków współpracujących z Funduszem.
 • Fundusz określił bardzo szczegółową listę wymaganych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych, np. maksymalny współczynnik U dla przegród zewnętrznych i stolarki budowlanej, wymaganą sprawność kotłów oraz central wentylacyjnych.
 • Nawet po zakończeniu budowy, Fundusz może jeszcze raz skontrolować budynek, a przez 5 lat nie możemy domu sprzedać lub dokonać zmian, które obniżyłyby jego standard energetyczny.

Zdjęcie: fotolia.pl

Rysunek: tech-buildBank

an

Napisz komentarz
22
 1. Oczywiście nie jest napisane nic nt. opłacalności starania się o dotację. A nie opłaca się wcale – mówię to jako osoba, która taki dom (prawie pasywny) wybudowała i z dotacją robiła sobie duże nadzieje. Po podliczeniach można jednak stwierdzić, że dotacje wspierają głównie banki, w niewielkim stopniu budowlańców i państwo.
  Otóż:
  Kwota 30 000 zł jest brutto. Na podatek trzeba więc odliczyć bodajże 19% (lub więcej, jeśli jest się w wyższym progu podatkowym).
  Zostaje 24300 zł.
  Już nie pamiętam dokładnie kosztów weryfikacji. Bodajże było to coś ok. 500 zł za audyt projektu i zgodność z budowy z projektem (na początku i końcu budowy), oraz ok. 800 zł za badanie szczelności budynku. W sumie ok. 1800 zł.
  Zostaje 22500 zł.
  Koszt kredytu. Zakładając wariant minimum (czyli kredyt wyłącznie na kwotę dotacji 30000 zł), czas kredytu 5 lat (załatwienie formalności, proces budowlany, zamknięcie spraw budowy do uzyskania dotacji) i średnie oprocentowanie 5% (zakładam, że w tym są już dodatkowe koszty prowizji, ubezpieczeń itp.), to wychodzi ok. 1500 zł rocznie, czyli w 5 lat 7,5 tys. zł.
  Zostaje 15000 zł.
  Warunki zakładają podpisanie umowy na wykonanie takiego domu, czyli nie jest to budowa systemem gospodarczym. Standardowo koszt budowania kontraktowego jest minimum 10% droższy niż gospodarczy. Nie będę tu wspominała o samodzielnym wykonywaniu części prac. Nie wspomnę również o poprawianiu projektu i parametrów w trakcie budowy, co często robiliśmy.
  I kolejna sprawa: wymiana projektowych materiałów na nie gorsze, ale tańsze. W naszym przypadku wymieniliśmy Silkę na Sil-Pro, Organikę na SwissPor (o lepszych parametrach), okna z profilami Schuco (jednokomorowe, choć do domu energooszczędnego) na dwukomorowe lokalnego dostawcy (duuużo lepsze parametry), styropian Organiki do ocieplenia poddasza na piankę PUR (lepsze parametry) i jeszcze parę rzeczy. Nigdzie nie znalazłam informacji jak traktowane byłyby takie wymiany przez audytorów. Czy dotacja uwzględnia czasem dość poważne zamiany (np. ogrzewania gazem na pompę ciepła)? Nawet jeśli tak, to zapewne wiązałoby się to z ogromną papierologią.
  Bardzo spokojnie licząc oszczędności na takim a nie innym wykonaniu i materiałach (legalnych i na umowy!) szacuję na naście, jeśli nie dziesiąt tysięcy.
  I co zostaje z dotacji? Z dotacji, którą MOGŁABYM, ale nie musiałabym dostać!
  Nic, zero, null! Albo i mniej.

  Samodzielne rozliczenie zwrotu VATu zajęło mi trzy noce i dwie wizyty w US. Warto było starać się o kilkanaście tysięcy. Tutaj nakład pracy byłby o niebo większy, bez gwarancji zwrotu. Dziękuję.
  Dalej jest Pan przekonany do promowania 'dotacji’?

  1. Witaj Joanno, biorąc kredyt na inwestycję, musimy ponieść jego koszty – dodatkowo liczba banków współpracujących z Funduszem jest niewielka, więc wybór jest ograniczony. Realną wysokość dotacji musimy obnizyć o koszt sporządzenia dodatkowej dokumentacji, na koniec od dotacji musimy zapłacić podatek dochodowy. Pozostaje mieć nadzieję, że procedury zostaną z czasem uproszczone, a wysokość dotacji znacznie podwyższona, pozdrawiam!

   1. Nie bardzo rozumiem, co chciałeś powiedzieć w komentarzu. Że dotacja musi kosztować? Owszem, musi, ale w tym przypadku koszty pozyskania są wyższe niż zostaje inwestorowi w kieszeni na ewentualną poprawę energooszczędności. Wytłumacz mi więc sens starania się o nią?
    W jakiejś gazecie (już nie przytoczę gdzie) wyczytałam, że liczba udzielonych dotacji to coś około trzydziestu kilku. Ciekawa jestem ile zostaje, po odliczeniu takich przypadków jak np. budowa domu pasywnego firmowana przez Ładny Dom i sponsorów. No ile? Jakieś dane? Chyba jedyny powód, to przyjemność z dostania takiej dotacji. Jestem w stanie zrozumieć, że są takie osoby. Tak jak jestem w stanie zrozumieć, że ktoś się bawi w fotowoltaikę. Wiem, że np. mój tato by się chętnie pobawił dokładając do zabawy. Ja czekam, aż będzie to jednak ekonomicznie uzasadnione.
    Pozdrawiam,
    joanna

    1. Jeden wielki pic na wodę… Jak się dobrze policzy + całą strata na papirologię itp to tak serio zostaje z 5 tyś jak dobrze pójdzie…. Oczywiście polski absurd jak zawsze musi być. Zamiast po prostu zrobić JEDEN WARUNEK.. budujesz dom – szczegółowy audyt. Masz NF40 masz dotację.. nie masz NF40 nie masz dotacji. A nie narzuca się swoje technologię, materiały.. że takie okno a nie inne…. Jak by chodziło o ochronę środowiska (czyli po prostu 40kWh) to mógł byś sobie i ten dom z papieru zrobić – byle spełniał warunki i audyt to potwierdził. Te dotacje to nabijanie kabzy bankom nic więcej…. Autor nich jeszcze doda, że kredyty te dodatkowo są często mniej korzystne niż hipoteczny w innych bankach (więc bulimy np 25 czy 30lat!).

 2. W ciągu najbliższych dni planuje zakup domu nowego, połowa bliźniaka.
  Powierzchnia 150m2 liczona z piwnicą, sciany z sila 24 cm, ocieplone 15cm styropianem.
  Aktualne zapotrzebowanie na energię użytkową to 56,54kWk/m2rok, z czego 39,36 na wentylację i ogrzewanie, 17,18 na CWU i 0,00 na urządzenia pomocnicze. Dom jest jeszcze w stanie budowy.

  Czy mogę doprojektować urządzenia wentylacyjne/grzewcze by osiągnąć standard NW 40?
  Już i tak mam w planach założenie kondensata 1-funkcyjnego Junkersa z zasobnikiem CWU oraz montaż kominka z grawitacyjnym rozprowadzeniem ciepłego powietrza do dwóch z 4ech pomieszczeń na piętrze.

  Czy jestem w stanie dobyć takie dofinansowanie?

  1. Dofinansowanie obejmuje budowę lub zakup budynku spełniającego standardy NF40. czyli zużywającego poniżej 40 kW/m2rok. W Twoim przypadku polecam udział w programie Prosument – dotacja na zakup i montaż instalacji do produkcji ciepła z odnawialnych źródeł, program ruszył 1 sierpnia na nowych zasadach. Pozdrawiam!

 3. Od 1 stycznia br. NFOŚiGW uprasza procedury związane z pozyskaniem dotacji na budowę domu w standardzie NF40 i NF15. Duży plus – bardziej elastyczne podejście i mniej skomplikowana procedura – ułatwienia obniżają koszty pozyskania dofinansowania. Pozdrawiam!

 4. Może jakies szczegółowe informacje na czym polegają owe zmiany i czy na prawde teraz warto skorzystać z dotacji ?

  1. Witaj Mirku!
   Wyeliminowano konieczność przedstawiania przez beneficjenta w dokumentacji: projektu budowlanego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto wprowadzono dowolność i zarazem możliwość obniżenia kosztów weryfikacji poprzez pominięcie konieczności przeprowadzenia weryfikacji projektu budowlanego w procesie ubiegania się o dotację (beneficjent może lecz nie musi). Wyodrębniono także część wymogów związanych z programem i przekształcono je w zalecenia. Pozdrawiam!

 5. W 2015r rozpoczelem budowe domu, w tym roku staram sie o kredyt, dom jest w sanie surowym zamknietym bez docieplenia zewnetrznego pomalu robie docieplenie poddasza staram sie wszystkie materialy stosowac o najlepszym wspóczynniku chce zamontowac pompe ciepla i kominek z rekuperatorem czy na obecnym etapie nalezy mi sie dotacjia? okna mam trzy szybowe siedmio komorowe welne na poddasze i styropian o wspólczynniku 032

  1. Według regulaminu NFOŚiGW dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może dostać dofinansowanie z NFOŚiGW. Jednak konieczne jest spełnienie innych warunków, m.in. zaciągnięcie kredytu w banku, który podpisał umowę o współpracy z Funduszem, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych zdefiniowanych przez NFOŚiGW oraz innych wytycznych określonych w zał. 3 do Programu dopłat. Pozdrawiam!

   1. Cyt: -Oznacza to, że przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może dostać dofinansowanie z NFOŚiGW-
    1.Za zakończone uważa się to co kupiliśmy/pompa,reku,izolacja/czy tez możemy kupić wcześniej ,wchodzimy w program dotacji/kredytu a refundacja następuję po odbiorze technicznym budynku po II weryfikacji.

 6. Witam, mam pytanie odnośnie tej umowy z wykonawcą inwestycji ponieważ posiadam własną firmę budowlaną to czy koniecznie muszę dać zarobić konkurencji bo nie wybudowaliśmy jeszcze domu energooszczędnego tudzież pasywnego? To trochę nielogiczne jak dla mnie skoro i tak ktoś będzie sprawdzał i oceniał czy budynek się kwalifikuje do dopłaty czy nie.

 7. Panie Damianie,
  fakty są niestety inne niż Pan podaje. Byłem w Bosiu w Szczecinie i jak na razie nie mają podpisanych umów na dofinansowania domów energooszczędnych i pasywnych.

 8. Witam wszystkich zainteresowanych!
  Za miesiąc rozpoczynam budowę domu energooszczędnego. W tym roku stan surowy otwarty za swoje pieniążki a w przyszłym wykończenie na kredycie z dofinansowaniem. Od samego początku planowania budowy, wszystkim kieruje doradca oraz weryfikator obeznany z programem. Prawda jest taka że to dofinansowanie NAWET W POŁOWIE nie zwraca kosztów poniesionych na spełnienie wymagań tego programu. A to moje wyliczenia:
  – około 17 000 zł za wentylacje mech. z rekuperacją
  – około 4 000zł lub więcej za lepsze okna i montaż (montaż okien niestandardowy, ponieważ poza murami – dodatkowe koszty robocizny)
  – ocieplenie stropu i poddasza – według obliczeń u mnie wychodzi 18cm wełny między krokwiami i AŻ 22cm pod krokwiami -razem 40cm ocieplenia poddasza wełną o lambda 0.036. Koszt większy od standardowego ocieplenia dwukrotnie większy.
  – elewacja u mnie wychodzi 30cm styropianu o lambda 0.032. Tak jak wyżej koszty materiału dwukrotnie wyższe niż standardowego ocieplenia
  – Jeśli chodzi zaś o fundamenty to już jest KOSMOS. Całkowita zmiana projektu budowlanego. W skrócie: należy wykorzystać specjalne bloczki termoizolacyjne na ostatniej warstwie ław fundamentowych których koszt wynosi 7000zł. Ocieplenie pionowe ław fundamentowych po 10cm ale nie tylko od zewnątrz ale TAKŻE OD WEWNĄTRZ. Dodatkowo zmiana tzw. 'chudziaka’ w płytę betonową zbrojoną która od dołu jest Ocieplona styropianem 20cm jego koszt 8000zł
  – Do tego koszty dostosowania projektu budowlanego do programu nf40 2000zł,
  projekt instalacji wentylacji mech. 1200zł
  Koszty weryfikatora od 1500 – 2000zł
  ostateczny test szczelności 1500zł

  Podsumowując trzeba wydać od 50 do 55 tys. zł więcej niż na dom standardowy żeby otrzymać jak to napisała Joanna 24300zł. Jeśli przyjąć że koszty ogrzewania spadną tak jak to wyliczono to inwestycja zwracać się będzie około 20 lat. Czy to się opłaca? Sami oceńcie. Ale jeśli się zdecydujecie na ten program to zanim cokolwiek zaczniecie proszę skonsultujcie się z autoryzowanym weryfikatorem tego programu. Bo tylko oni znają wszystkie szczegóły i poprowadzą was tak żeby otrzymać to dofinansowanie.

  Do wszystkich którzy już zaczeli budować i liczą że dostaną dofinansowanie a którzy wcześniej nie obeznali się z programem:
  NIE dostaniecie tego dofinansowania, ponieważ źle osadziliście budynek (tak jak to wcześniej napisałem przy fundamencie)

  Do Pana Damiana Czerniaka:
  Pan jedynie zna obrys tego programu od strony papierkologi ale jeśli chodzi o techniczną stronę budowy według tego programu to nic pan o tym nie pisze – a powinien Pan. Bo jest to droga przez mękę, wiem bo dopiero zaczynam a już mam tego dosyć.

 9. Witam Wszystkich,
  Będę budował dom prefabrykowany – szkielet drewniany ciezki.
  Dom energooszczędny na płycie fundamentowej z rekuperacja i ogrzewaniem podłogowym w całym budynku. Czyli świadomie budować będę dom energooszczędny. Mam pytanie czy możliwe jest pozyskanie dofinansowania biorąc kredyt tylko na 30 tys? Gdzie znajdę wykaz weryfikatorów ?
  I kolejne pytanie, z rownocześnie mogę starać sie o dofinansowanie do pompy ciepła z Prosumenta?

 10. Ciekawe, że NFOSiGW nie chwali się, że od 15.06.2016 banki już nie przyjmują wniosków i program został zwinięty. Efekty wdrażania są żenujące, chyba 1-2% wykorzystania środków. Totalna klapa. I piszę o tym jako ktoś, kto przeszedł całą procedurę, jestem w trakcie oczekiwania na wypłatę dotacji.
  Koszty uzyskania i co najważniejsze – skomplikowane wymagania, praktycznie wykluczały budujących samodzielnie, bo trzeba mieć specjalistyczną wiedzę, dostęp do inżynierów budownictwa i mnóstwo samozaparcia aby ten program przejść. Startowałem w momencie gdy pojawiały się pierwsze wytyczne (znacznie bardziej restrykcyjne niż ostatnie), weryfikacja projektu zajęła prawie rok, bo nawet weryfikatorzy nie za bardzo wiedzieli jak sprawdzać, NFOSGW nie pomagał. Absurdem były wymagania dot. obliczeń mostków cieplnych, u mnie skończyło się na obliczeniach wykonywanych przez Adiunkta na Uniwersytecie bo tacy „standardowi” audytorzy energetyczni „odkładali łyżkę”. Wymuszona wymaganiami zmiana wyboru pieca i rekuperatora (bo wybrane wcześniej nie miały wymaganych papierów), zero elastyczności w sposobach osiągnięcia standardu NF, zmiana okien. Pamiętam do dzisiaj przekleństwa instalatorów, gdy układali wymagane izolacje rur CWU (komentowali ze cos takiego robili w ciepłowni bo były to izolacje z pianki PUR, kompletnie nieelastyczne więc każdy łuk i kolanko trzeba było układać z kształtek). Mnóstwo podobenj maści absurdów.

  Finansowo cała zabawa jest bez sensu, zwrot z inwestycji liczony w pokoleniach (chyba szybciej ten dom ulegnie rozpadowi na pierwiastki składowe nim inwestycja się zwróci). A najbardziej denerwuje takie nachalne wmawianie, że jest 30/50 tys dotacji – totalna bzdura! Po odliczeniu podatku, kosztów weryfikacji i kosztów kredytu (we wszystkich bankach biorących udział w programie koszty kredytu są istotnie wyższe niż dostępne na rynku – wystarczy porównać warunki) z dotacji nie zostaje NIC, ZUPEŁNIE NIC. Zatem wszystkie wydatki na poprawę standardu energetycznego i tak robi się za własne pieniądze – więc po co przepłacać?

 11. taki sam motyw jest z Prosumentem, kolektorami i innymi programami NFOSIGW – mam wrazenie ze wspierają tylko BOS i inne banki (jesli sie załapia) – taka troche forma pomocy publicznej. Cała instalację FV o mocy 3.2 KW kupilem i zamontowałem bez dotacji i bzdur taniej, niż najlepsza oferta jaką dostałem w ramach PROSUMENTA – po uzyskaniu dotacji. A do tego przy PROSUMENCIE dochodzi podatek, obowiązkowe ubezpieczenie, papiery itd.

 12. A jak to wygląda po Niemieckiej stronie? Z tego co wiem tam jest od kwietnia 2016 nawet 100 tyś euro dofinansowania?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *