Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Działalność zawodowa inżyniera nie może ominąć znajomości tematu, jakim są uprawnienia budowlane. Absolwenci prawa robią po studiach aplikację, lekarze odbywają staż w szpitalu. Również inżynierzy gdy odbiorą dyplom ukończenia uczelni, nie zamykają jeszcze za sobą okresu nauki i egzaminów. Aby uzyskać uprawnienia budowlane należy odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową oraz zdać egzamin przed komisją. Dopiero wtedy można zostać pełnoprawnym członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Polskie uprawnienia budowlane

Zdobycie uprawnień budowlanych umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w sektorze budowniczym. Osoba legitymująca się takimi uprawnieniami dokonuje samodzielnej oceny zjawisk technologicznych, a przede wszystkim samodzielnie rozwiązuje zagadnienia architektoniczne, techniczne, czy organizacyjne związane z projektowaniem, czy budowaniem obiektów budowlanych. Nie ukrywajmy, że sprawowanie tak odpowiedzialnej funkcji wiąże się jednak z odpowiedzialnością zawodową za popełnione błędy i uchybienia.

Uprawnienia budowlane nadają Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa w następujących specjalnościach:

 • architektonicznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • drogowej,
 • mostowej,
 • kolejowej,
 • hydrotechnicznej,
 • wyburzeniowej,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Projektowanie czy kierowanie robotami budowlanymi?

Co ważne, uprawnienia mogą być udzielone do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, wszystko w zależności od posiadanego wykształcenia. Aby legitymować się odpowiednią specjalnością w uprawnieniach budowlanych, należy spełnić następujące warunki:

 • ukończyć studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku odpowiednim dla danej specjalności (np. architektura – kierunek architektura i urbanistyka; konstrukcyjno-budowlane – kierunek budownictwo; specjalność drogowa – kierunek budownictwo; itp.),
 • odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów,
 • odbyć roczną praktykę na budowie.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie można uzyskać przy tej samej praktyce na budowie i praktyce przy sporządzaniu projektów, lecz wystarczy ukończyć studia zawodowe (inżynierskie) na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub magisterskie pokrewne z daną dziedziną (np. inżynieria środowiska). Natomiast zdobycie uprawnień budowlanych w powyższych specjalnościach, lecz w zakresie kierowania robotami budowlanymi – wykluczają wymaganą praktykę w biurze projektowym:

 • ukończyć studia magisterskie na kierunku odpowiednim dla danej specjalności (np. architektura – kierunek architektura i urbanistyka; konstrukcyjno-budowlane – kierunek budownictwo; specjalność drogowa – kierunek budownictwo itp.),
 • odbyć 1,5 roczną praktykę na budowie.

Uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie można także uzyskać po odbyciu 1,5 rocznej praktyki na budowie, i ukończeniu studiów zawodowych (inżynierskie) na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub magisterskich na kierunku pokrewnym z daną dziedziną (inżynieria środowiska). W przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym z daną dziedziną wymagany okres praktyki na budowie wynosi 3 lata. W przypadku tytułu zawodowego technika lub mistrza – wymagany okres wzrasta do 4 lat praktyki.

Wyrabiamy praktykę zawodową

Podstawowym warunkiem zaliczenia praktyk jest praca przez wymagany okres czasu, jednak co warto zaznaczyć, praca ta ma polegać na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych lub pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. Praktykę można odbyć również zagranicą. Po spełnieniu powyższych wymagań możliwe jest przystąpienie do egzaminu, w wyniku, którego można uzyskać uprawnienia budowlane.

Praktykę zawodową możemy odbyć po uzyskaniu dyplomu ukończenia  wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz (co najważniejsze) praktyka jest potwierdzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Do praktyki zawodowej zalicza się także praktyka odbyta po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych.

shutterstock_71528440

Zdj. 1. Uprawnienia budowlane mogą być przepustką do kariery na rynku pracy

Dokumentowanie praktyki zawodowej

Warto zaznaczyć, że rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które weszło w życie 25 września 2014 roku wprowadziło spore zmiany w zakresie dokumentowania praktyki zawodowej. Mianowicie rezygnujemy z dotychczasowego obowiązku prowadzenia dziennika praktyk, i zastępujemy go oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej podpisywanym przez opiekuna praktyki. Do oświadczenia załącza się zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, które zawiera nazwę zadania, czas praktyki i jej formę oraz dane kierującego. Wzór ten będzie zastępował tradycyjnie wydawaną książkę praktyki zawodowej.

Wpisy dokonane i potwierdzone przez opiekuna w książce praktyki przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, tak więc na ich podstawie praktyka zostanie zaliczona. (zgodnie z par. 21 Rozporządzenia). W takim przypadku książkę praktyki po prostu dołącza się do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych. Dodatkowo należy zadbać aby opiekun praktyki potwierdził wszelkie nie podpisane wpisy praktykanta w książce praktyki w terminie 21 dni od wejścia w życie rozporządzenia, w przeciwnym przypadku praktyka niepotwierdzona nie zostanie zaliczona.

Czas praktyki zawodowej zaliczany jest od pierwszego wpisu w zbiorczym zestawieniu praktyk. W końcowym etapie Izba prowadzi postępowanie kwalifikacyjne polegające na weryfikacji wykształcenia i praktyki zawodowej opisanej w Książce praktyki zawodowej. Należy również zdać egzamin ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego, oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin taki odbywa się 2 razy do roku i składa się z części pisemnej oraz ustnej.

Podsumowanie

 • Uprawnienia budowlane są uprawnieniami dające możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nadawane przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby Architektów.
 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące uprawnień budowlanych zawarte są w Prawie Budowlanym. Ustawa ta reguluje podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi, oraz daje delegację ustawową do wydania odpowiednich rozporządzeń wykonawczych, m. in. w zakresie trybu nadawania uprawnień, wymagań i specjalności.
 • Uprawienia budowlane stanowią jeden z podstawowych wymogów umożliwiających pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Wymogi podstawowe zawarte w ustawie Prawo Budowlane, są różne w zależności od specjalności i zakresu.
 • Kwestie uprawnień budowlanych uregulowane są w rozdziale 2 Prawa Budowlanego mówiącym o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, obejmującym od art. 12 do art. 16 pb.

Pliki do pobrania:

Zdjęcia: fotolia.pl, uprawnienia-budowlane.com

Napisz komentarz
165
 1. Mam następujące pytanie, obecnie ukończyłem I st budownictwa i pracuje na budowie w charakterze inżyniera budowy, czy mogę w oświadczeniu napisać że ubiegam się o uprawnienia bez ograniczeń? studia trwają 2 lata, na tyle przewiduje również moją pracę na budowie, więc po skończeniu miałbym wypracowany odpowiedni czas praktyki, pytanie tylko czy mogę uznać to jako praktyka na uprawnienia bez ograniczeń?
  Pozdrawiam

  1. Witaj Maćku, nie widzę żadnego problemu w odbywaniu praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania nieograniczanych uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi – podczas trwania studiów II stopnia. Pozdrawiam

   1. Ok a czy jeżeli mój kierownik budowy ma uprawnienia ograniczone ( z racji technika bud) to czy może mi podpisać praktykę inspektor nadzoru który ma uprawnienia bez ograniczeń??
    Pozdrawiam

    1. Według Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – w § 3 ust. 1 „Praktyka zawodowa, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, odbywana jest po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.”

     1. Witam,
      zatem zgodnie z Rozporządzeniem nie jest powiedziane, że osoba kierująca praktyką musi być kierownikiem budowy czy robót na danej inwestycji.

      Kieruję moje pytanie i bardzo proszę o jasna odpowiedz:
      Czy osoba kierująca moją praktyką musi być związana z tą budową ?
      Czy wystarczy że będzie posiadała uprawnienia budowlane bez ograniczeń ?
      z góry dziękuję za odpowiedz

      k.

     2. Do Karoliny:

      Osoba kierująca praktyką musi być związana z budową. Według Izby musi to być Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Budowlanych (branżowy).
      Mi właśnie z tego powodu nie uznano ok. 12 miesięcy praktyki za pierwszym razem jak złożyłem wniosek, bo osoba kierująca nie pełniła żadnej funkcji na budowie.
      Pozdrawiam.

  2. mam pytanko jak zdobyć uprawnienia budowlane ,ma tytuł technika budowlanego ,tytuł mistrza glazurnik ,jutro zdaje na mistrza murarza za dwa tygodnie na mistrz technolog robot wykończeniowych , mam tez zawodówkę malarz tapeciarz ,czeladnika dekarza , montera instalacji sanitarnych ,i kurs pedagogiczny ,uprawnienia elektryczne i gazowe i własna działalność od ponad 3,5 roku ,i chciałbym jeszcze zdobyć uprawnienia budowlane chociaż w ograniczony zakresie. proszę o odpowiedz jeśli by dao na maila malfach@interia.pl

   pozdrawiamm..

 2. Czy ktoś może mi wytłumaczyć zapis: „Dodatkowo należy zadbać aby opiekun praktyki potwierdził wszelkie nie podpisane wpisy praktykanta w książce praktyki w terminie 21 dni od wejścia w życie rozporządzenia, w przeciwnym przypadku praktyka niepotwierdzona nie zostanie zaliczona.”?
  O co w nim chodzi? Jakie wpisy opiekun ma potwierdzać? Wpisy w książce? A więc czy teraz trzeba książkę przedłożyć jeszcze w trakcie praktyki?! Czy ja dobrze to interpretuję? W moim wypadku 21 dni już dawno minęło, bo nie interesowałem się zmianami. Rok praktyki ma mi przepaść?
  Proszę o odpowiedź, bo bardzo mnie to nie pokoi.

  1. Witaj Radku, wpisy dokonane i potwierdzone przez opiekuna w książce praktyki przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, tak więc spokojnie 🙂 na ich podstawie praktyka zostanie zaliczona. Jedynie wpisy dokonywane przez osoby, potwierdzające Twoją praktykę zawodową – nie mogą być uzupełniane pózniej niż 15.10.2014 r. (21 dni od wejścia rozporządzenia w życie). Pozdrawiam

   1. Panie Damianie,
    Czyli rozumiem, że w książce praktyki mogę mieć wpisy do 15.10.2014 z co miesięcznym potwierdzeniem przez osobę z uprawnieniami. A praktykę po 15.10.2014 należy przedłożyć już na oświadczeniu?

    1. Tak, do oświadczenia załącza się zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej, które zawiera nazwę zadania, czas praktyki i jej formę oraz dane kierującego 🙂

 3. Witam Panie Damianie. Obecnie jestem na IV roku studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo o specjalności budownictwo energooszczędne. Moje pytanie jest takie: czy będąc dalej na tej specjalności (oczywiście myślę o zrobieniu studiów magisterskich) będę miał prawo ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń na specjalności konstrukcyjno-budowlanej?

  1. Zgadza się – po zakończeniu studiów II stopnia możesz ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń w wyż.wym. specjalności.

 4. Witam, mam pytanie odnośnie praktyki zdobytej na budowie. Pracowałem 2 lata w firmie przy różnych budowach (głównie domki jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej). W firmie, której pracowałem kierownik budowy miał uprawnienia konstrukcyjne bez ograniczeń, natomiast moja brygada (byłem tam inżynierem budowy/ majstrem) wykonywała część sanitarną ( i taki też uzyskałem tytuł mgr inż., w tej właśnie branży). Byłem zatrudniony na umowę o prace, wydawało mi się ze spełniłem wszystkie warunki (oprócz tego że mój kierownik miał uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjnej, a ograniczone w branży sanitarnej). Co teraz zrobić? Czy uznają mi tak odbytą praktykę? czy te uprawnienia może podpisać ktoś z zewnątrz? Panie Damianie, proszę o odpowiedź.

  1. Rozumiem że ubiegasz się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych? Czy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej? Według obowiązujących przepisów osoba będąca opiekunem praktyki musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, o jaką się staramy. W przypadku uprawnień sanitarnych praktyka nie spełnia prawnych wymagań – w takim przypadku warto skontaktować się z najbliższą Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

 5. Tak chodziło mi o uprawnienia w branży sanitarnej. Dzięki za odpowiedź, chociaż spodziewałem się bardziej precyzyjnej odpowiedz (niekoniecznie odesłanie mnie do izby). Rozumiem, że nie spełniam wymogów (umiem czytać), chodziło mi raczej czy spotkałeś się lub ktoś na forum spotkał się z taką sytuacją. I czy jest opcja, żeby wpisać do książki kierownika (który pełnił tą funkcję na budowie) ale miał ograniczone uprawnienia, a poszukać sobie opiekuna praktyki (kogoś kto nie pełnił żadnej funkcji na budowie, ale ma pełne uprawnienia). I czy jest taka opcja z opiekunem z poza firmy?

  1. Opiekun praktyki zawodowej nie musi być etatowym pracownikiem tej samej firmy – musi zaś pracować przy tym samym obiekcie. Osoba pod nadzorem której odbywasz praktykę ma poświadczyć, że wykonywałeś określone prace jak również ocenić je. Tylko taka osoba powinna znaleźć się w książce praktyk – to jest również odpowiedź na Twoje pytanie 🙂

 6. witam,

  w zeszłym roku obroniłem tytuł mgr inż. budownictwa na Politechnice Częstochowskiej, od tego czasu ciągle szukam pracy w firmach budowlanych aby zdobyć dwuletnią praktykę a później uprawnienia. Ciężko o pracę jako inżynier budowy czy asystent kierownika budowy… tym bardziej że nie mam doświadczenia. Pracodawcy proponują mi pracą jako zwykła pomoc na budowie czyli tzw. „pomocnik”, mówią że tak każdy zaczynał na początku. Czy mają racje?? Czy pracując jako pomocnik będę już mógł prowadzić dziennik praktyk??

  1. Praktykę zawodową powinieneś odbywać pod kierownictwem osoby która posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym. Jeśli pod kierownictwem tej osoby realizujesz program praktyk jako pomocnik budowlany, myślę że mógłbyś prowadzić dziennik praktyk. Kierownik budowy to zawód który nie zapewnią Ci studia, ale doświadczenie i umiejętności interpersonalne. Nie ma tutaj drogi na skróty 🙂

 7. Witam po przeczytaniu artykułu mam pytanie odnośnie uprawnień a mianowicie czy kończąc studia o kierunku Budownictwo – mieszkalnictwo, – mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności – instalacyjna (tzw. „sanitarna”) w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Proszę o pomoc w wyjaśnieniu ponieważ doszły mnie słuchy że starając się o ograniczony zakres konieczny jest mgr.

  1. Ubiegając się o uprawnienia budowlane wykonawcze/projektowe w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – w Twoim przypadku musisz ubiegać się o tytuł mgr inż. (Budownictwo), dodam jeszcze że są to uprawnienia w zakresie ograniczonym.

 8. Nasuwają mi się pytania, może będzie możliwa pomoc?
  1. Rozumiem, że absolwent budownictwa (studia magisterskie) może się ubiegać o uprawnienia architektoniczne jedynie w ograniczonym zakresie?
  2. Jak wygląda sytuacja z praktyką za granicą, w przypadku programu Erasmus? Dokładnie – obecnie kończę ostatni rok studiów inżynierskich. Po zakończeniu semestru wyjeżdżam za granicę na praktyki w biurze architektonicznym w ramach programu Erasmus. Obronę planuję po powrocie do kraju. Czy taka praktyka będzie się liczyła w przypadku starania się o uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie po zakończeniu studiów magisterskich?
  3. Jakie są ogólne warunku dotyczące akceptacji praktyk zagranicznycb?

  1. Witaj Agato, ukończenie studiów magisterskich na kierunku Budownictwo otwiera Ci drogę do uprawnień architektonicznych – wyłącznie w ograniczonym zakresie, Praktyka odbyta za granicą również wlicza do praktyki zawodowej. W myśl obowiązujących przepisów odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę – pod kierunkiem której praktyka się odbyła – posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom 🙂

 9. Witam,

  przeczytałem Pana artykuł odnośnie uprawnień budowlanych, który był świetny. Jestem czytelnikiem pańskiego bloga. Mam pytanie, co wg Pana powinienem zrobić aby takowe zdobyć? Posiadam lic. z biotechnologii. Nie wiem czy lepiej byłoby przekwalifikować się na mgr bardziej pokrewny jakiś środowiskowy kierunek czy zacząć jakąś podyplomówkę z tematyki budownictwa (o ile to umożliwi mi podejście do egzaminu). Proszę o radę.

  Pozdrawiam,
  Adam

  1. Zanim podejmiesz decyzję wyboru studiów magisterskich, warto zadać sobie pytanie do jakich uprawnień potrzebujesz zdobywane wykształcenie, i co najważniejsze – czy masz mozliwość odbywania praktyki zawodowej (zarówno wykonawczej jak i projektowej). Droga do zdobywania uprawnień jest długa i wymagająca, znajomość branży i jej przepisów jest podstawowym kryterium pozwalającym odbywać praktyki jako inżynier budownictwa/środowiska. Ważna kwestia – studia podyplomowe nie kwalifikują się w uprawnieniach budowlanych.

 10. Szanowny Panie Damianie,
  Czy odbywając praktyki zawodowe muszę być zatrudniony,
  a jeżeli tak, to jaka forma zatrudnienia jest akceptowalna?
  Umowa o pracę, umowa na zlecenie, czy też może jest jakaś forma porozumienia pomiędzy zakładem pracy a praktykantem. Pytanie moje podyktowane jest faktem, iż nie mam w tej chwili zatrudnienia, a mam szansę na odbycie praktyki, pracodawca nie wie jednak jaki dokument jest niezbędny dla późniejszego zaliczenia mi praktyk przez Izbę. Zaznaczam, iż w/w praktyka będzie bezpłatna.

  1. Witaj Andrzeju, obecnie żaden z obowiązujących aktów prawnych nie podaje jako warunku uznania odbytej praktyki zawodowej sposobu nawiązania stosunku pracy z jednostką zatrudniającą osobę odbywającą praktykę. Dlatego do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych nie jest wymagane dołączenie umowy o pracę.

 11. Witam.
  Mając ukończone studia o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, posiadam uprawnienia SEP do 1kV E,D (plus pomiary) i pracuję od kilku lat przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych stacji paliw (pomiary plus wykonywanie dokumentacji). Jakie muszę spełnić warunki aby uzyskać „Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych” i w jakim zakresie mogę takie uprawnienia zdobyć? Co ewentualnie musi zawierać Oświadczenie?
  Pozdrawiam

  1. Do uzyskania uprawnień budowlanych wymagane jest posiadanie wykształcenia odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności. Tutaj zaczynają się schody – do uprawnień w ograniczonym zakresie wymagane są ukończone studia inżynierskie na kierunku elektrotechnika. Opcjonalnie ukończone studia magisterskie na kierunku transport w specjalności sterowanie ruchem w transporcie, sterowanie ruchem, zabezpieczenie ruchu pociągów lub automatyka i robotyka.

 12. Szanowny Panie Damianie,
  Posiadam tytuł Technik Budownictwa chciał bym się starać o Uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie pracuję 5 lat na budowie jako majster budowy mój Kierownik posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń czy muszę teraz jeszcze 4 lata robić praktykę czy wystarcz ze mój kierownik mi poświadczy odbytą praktykę a jak nie co muszę zrobić żeby rozpocząć praktykę , gdzie muszę się zgłosić ,

  1. Witaj Mariuszu, jeżeli masz możliwość udokumentowania 4-letniej praktyki pod kierownictwem osoby posiadającej pełne uprawnienia budowlane – nie widzę przeciwskazań do ubiegania się o uprawnienia do kierowania robotami w ograniczonym zakresie.

   1. czyli cały okres 4 letniej mojej pracy muszę spisać w Zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej z podpisaniem poszczególny robót przez mojego kierownika z uprawnieniami i to wraz z Oświadczeniem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej złożyć do Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa

 13. Witam Panie Damianie,
  Mam podobne pytanie jak Pan Mariusz, otóż jestem magistrem inżynierem budownictwa i od 2 lat pracuję jako asystent projektanta, jednak trochę zaniedbałem sprawę i nie pobrałem odpowiednio wcześnie książki praktyk. Czy w związku ze zmianą ustawy mogę złożyć wymagane obecnie oświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, ale obejmującej lata 2013 i 2014?

   1. Dziękuję za odpowiedź.
    W wolnej chwili wybiorę się do swojej Izby aby potwierdzić oficjalnie te informacje;)

 14. Witam Panie Damianie.
  Mam pytanie odnośnie osoby kierującej praktyką. A dokładnie czy osoba która zdobyła uprawnienia budowlane, może od razu po ich uzyskaniu kierować praktyką zawodową i dokonywać, potwierdzać odbycie praktyki na budowie i praktyki projektowej.
  Czy obowiązuje jakiś czas „karencji” po uzyskaniu uprawnień budowlanych?

  1. Po uzyskaniu oprawnień nieograniczonych w odpowiedniej specjalności możesz sprawować funkcję opiekuna praktyki, bez względu na staż pracy 🙂 Pozdrawiam

 15. Witam. Czy do przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich potrzebne są uprawnienia bez ograniczeń czy wystarczą do projektowania w ograniczonym zakresie?

 16. Witam,
  mam zapytanie odnośnie zdobycia uprawnień projektowych (branża elektryczna). Ukończyłem kierunek elektotechnika na poziomie inżyniera (w przyszłości chce kontynuować studia magisterskie na tym samym kierunku). Chciałbym się dowiedzieć, czy pracując (jako inż.) w pracowni projektowej jako asystent projektanta (głównie przy projektowaniu sieci niskiego napiecia) jestem w stanie takie uprawnienia zdobyć ?? Bardzo prosze o odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie

  1. Witaj Marcinie, nie specjalizuję się w branży elektrycznej – natomiast myslę, że projektowanie sieci niskiego napięcia od tzw. transformatora do gniazdka możesz zaliczyć do wymaganej praktyki zawodowej.

  2. Bez znaczenia jakiego rodzaju instalację projektujesz (230V czy 110kV), ważne by czas praktyki się zgadzał
   i podpisy.
   Zdałem w 2012 uprawnienia do projektowania i kierowania bez ograniczeń.
   Nie polecam jednocześnie tego zdawać, na 30 osób tylko ja taki „mądry” byłem (pisemny prościzna ale ustny dopiero po poprawkach zdałem).
   Z moich obserwacji widzę, że uprawnienia projektowe o wiele trudniej zdobyć niż kierownika budowy.

 17. Pracuję w Zakładzie Linii Kolejowych mam dyplom technika budownictwa – drogi i mosty kolejowe. Czy 2 lata pracy jako rzemieślnik + 2 lata pracy jako diagnosta nawierzchni kolejowej i 3 lata pracy w administracji w dziale technicznym nawierzchni kolejowej, razem od 2007r do 2015r może być uznane jako praktyka do uzyskania uprawnień w ograniczonym zakresie.

 18. Witam.
  Posiadam uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wod-kan do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń od stycznia 2012 roku. W lutym 2012 założyłem książkę ale do projektowania instalacji i sieci wod – kan bez ograniczeń. Przez te 3 lata pracowałem na budowie. Chciałem zapytać jak powinna wyglądać praktyka w biurze projektowym. Chce w tym roku podjąć prace w biurze projektowym i jak powinienem udokumentować tę praktykę ? Mogę wpisać ją do książki założonej w styczniu 2012 roku ? Czy już na nowych zasadach wystarczy oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki ? Rozumiem, że wykonawczych nie musi mi nikt podpisywać w dzienniku skoro mam już wykonawcze uprawnienia ?
  Proszę o pomoc.
  Z góry dzięki za odp.
  Pozdrawiam

  1. Witaj, praktykę odbywasz na nowych zasadach wypełniajac oświadczenie o odbyciu praktyki – odnośnie praktyki wykonawczej – nie potrzebujesz opiekuna praktyki posiadając pełne uprawnienia wykonawcze.

 19. Witam.
  Jestem inżynierem budownictwa w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Pracuję na pełen etat w firmie niezwiązanej z budownictwem. Mam możliwość po godzinach i w weekendy pracować jako asystent projektanta/kierownika budowy. Czy pracując po godzinach oraz w weekendy mogę wykazywać w zestawieniu, że pracuję w pełnym wymiarze czasu (pełne tygodnie praktyki), oraz czy muszę swoją praktykę potwierdzać umową o dzieło, zlecenie??
  Bardzo proszę Pana o odpowiedź.
  Pozdrawiam.

  1. Jeżeli praktykę zawodową odbywa się w niepełnym wymiarze czasu – okres praktyki zawodowej podlega odpowiedniemu wydłużeniu, wynikającemu z rożnicy czasu w stosunku do jego pełnego wymiaru. Odnośnie drugiego pytania, obecnie żaden z obowiązujących aktów prawnych nie podaje jako warunku uznania odbytej praktyki zawodowej sposobu nawiązania stosunku pracy z jednostką zatrudniającą osobę odbywającą praktykę.

   1. Witam.
    Chyba Pan mnie nie zrozumiał, mianowicie… Czy pracjuąc na umowie o dzieło jako asysten projektanta mogę wykazywać w zestawieniu zbiorczym, że pracuję w pełnym wymiarze czasu??? (Lecz oprócz umowy o dzieło pracuję na pełen etat w firmie która nie jest zwiazana z praktyką). Pozdrawiam.

 20. witam
  Obecnie jestem studentem 4go roku studiow niestacjonarnych budownictwa o specjalnosci TOB i pracuje za granica w zawodzie. co z budowy bede potrzebowal(jakie pismo) zeby moc przystapic do egzaminu o uprawnienia budowlane?

  1. Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom, pozdrawiam.

  2. Witam
   patryk mam pytanie, pracujesz za granica w polskiej czy zagranicznej firmie??

 21. Witam,

  mam pytanie…jak wszyscy dotyczące uprawnień.

  Tydzień temu obroniłem inżyniera (Górnictwo i Geologia, Wydział Wiertnictwa na krakowiski AGH’u).
  Od 1go lutego rozpoczynam pracę (3miesięczna forma praktyki absolwenckiej), później umowa o pracę. Praca jako asystent projektanta przy projektowaniu gazociągów wysokiego ciśnienia. Chciałbym zdobyć uprawnienia i tu moje pytanie, jak mam to wszystko po kolei zrobić? Czy od lutego mogę już rozpocząć „książkę praktyk” w ramach praktyki absolwenckiej?
  Studia magisterskie będę kontynuował również na tym samym wydziale, kierunek Inżynieria Gazownicza. Kierunek ten jest zaliczany do ubiegania się o uprawnienia do projektowania gazociągów.

  Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

  1. Witaj Mateuszu, praktykę zawodową powineneś już zacząć po ukończeniu trzeciego roku studiów wyższych – potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby 🙂

 22. Witam

  Posiadam uprawnienia bez ograniczeń do projektowania dróg
  Swego czasu potrzebowałem 2 lata w biurze i rok na budowie żeby takowe zdobyć.
  Projektów miałem ponad 2 lata a budowy miałem 15 miesięcy (brakowało mi miesięcy aby ubiegać się o uprawnienia projektowe+wykonawcze. Według starych zasad powinienem wsiąść nowy dziennik (tak zrobiłem) dorobić te miesięcy na budowie i ubiegać się o wykonawcze, Jak to teraz zrobić? Mam wypisane te 9 miesięcy (wypisane bodajże do września 2014). co mam wypisać w zbiorczym zestawieniu praktyki? tylko te 9 miesięcy czy muszę wracać do przeszłości, wypisywać też te miesięcy i zdobywać podpisy kierowników które już były w oddanej książce w 2012roku kiedy to zdobywałem uprawnienia projektowe. Kolega ma podobna sytuację z tym że brakowało mu 11 miesięcy, 8 już ma (do września 2014 a 3 musi dorobić. Co Ona ma wypisać w zestawieniu zbiorczym? …czy to co już oddawaliśmy wpisane, podpisane w dzienniku praktyk kiedy ubiegalismy się o uprawnienia projektowe traktujemy jako temat zamknięty??? nasze zestawienie praktyki ma się ograniczyć do tych 9-11 miesięcy i mamy to jakś odnotować ze to kontynuacja dziennika?

  1. Do dnia 25.09.2014 r. dokumentujesz praktykę w ksiażce praktyk, po 25.09.2014 praktykę zawodową w całości dokumentujesz na nowych zasadach – za pomocą zbiorczego zestawienia praktyk. Pozdrawiam.

   1. Witam,
    Dokumentowanie praktyki na nowych zasadach.
    Jak wygląda sprawa zatrudnienia osoby potwierdzającej praktykę ? Mianowicie jednym z załączników jest oświadczenie w którym opiekun posiadający odpowiednie uprawnienia musi poświadczyć że pełnił funkcję techniczną projektanta/kierownika budowy/kierownika robót…. Zatem czy potwierdzający musi być zatrudniony w danej firmie na jednym ze stanowisk (projektanta/kierownika budowy/kierownika robót), czy może być to obca osoba nie pełniąca żadnej z tych funkcji ale posiadająca odpowiednie uprawnienia do podbicia takiej praktyki ?

 23. jeszcze jedno pytanie…. pracowałem jako inżynier budowy na inwestycji polegającej na rozbiórce wiaduktu i wybudowaniu w tym miejscu drogi od podstaw. Kierownikiem budowy był mostowiec…. (Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie mostów….) a ja chce się ubiegać o uprawnienia wykonawcze drogowe. Czy „taki” kierownik może mi podpisać dziennik (robota przed wrześniem 2014) i będzie to uznane?

   1. i tu jest własnie problem….

    powstała nowa droga, nasyp, konstrukcja, chodnik, nawierzchnia asfaltowa, bariery… a wymagany do przetargu był tylko mostowiec i tyle…. reasumując: 5 miesięcy na tej budowie idzie na straty? nie mam co jej wpisywać do dziennika? żadnego kierownika drogowego tam oficjalnie nie było….ale nieoficjalnie oprócz kierownika budowy mostowca na budowe był KIEROWNIK ROBÓT DROGOWY…. ale nigdzie nie widniejący w dzienniku budowy. wszelkich wpisów do dziennika dokonywał tylko mostowiec….

 24. Witam
  od 2009 roku prowadze ksiazke praktyk na uprawnienia drogowe bez ograniczen jestem mgr bud. mam pytanie gdyz jestem w trakcie kompetowania zaleglych wpisów do tejze ksiazki. Czy moglbym te ksiazke wyrzucic i wpisac praktyki na tym zestawieniu czy musze ja prowadzic jak juz ją z izby pobrałem i zarejestrowalem czy nie? oraz czy miesiace 10,11,12.2014 i 01.2015 dolaczyc juz na zestawieniu obok ksiazki

  1. Tak jak już wspomniałem we wcześniejszych komentarzach – od 25.09.2014 praktykę zawodową w całości dokumentujesz na nowych zasadach – za pomocą zbiorczego zestawienia praktyk 🙂

 25. Witam serdecznie,

  Jestem na etapie odbywania praktyki na budowie od 2012 roku , muszę więc zacząć wypełniać dziennik praktyk 🙂 mam co prawda spisane wszystko „na brudno” aczkolwiek nie wiem jak się zabrać do wypełnienia dziennika, mianowicie jak to wszystko sformułować. Jestem absolwentem inżynierii środowiska i będę się ubiegał o uprawnienia wykonawcze z zakresu sieci i instalacji. Czy ktoś mógłby poratować jakimś poradnikiem lub wzorem według, którego można by tą całą praktykę ubrać w odpowiednie słowa tak , aby miało to ręce i nogi 🙂

  Pozdrawiam

 26. Witam, czy mogę prosić o odpowiedź na pytanie: Jestem magistrem administracji ale właśnie zapisałem się na studia inżynierskie budowlane celem „poszerzenia horyzontów” bo pracuje w branży budowlanej. Czy mogę już teraz zacząć praktyki potrzebne do uzyskania uprawnień budowlanych? Takim sposobem za 4 lata bym już miał i inżyniera i 4lata praktyk, i od razu egzamin albo porozumienie z uczelnią 🙂

  1. Witaj Pawle, praktykę budowlaną rozpoczynasz wg załącznika nr 1 z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.

 27. Witam Panie Damianie,
  Proszę urzejmie o przybliżenie w jaki sposób można zdobyc praktykę zawodową aby przystapic do egzaminu na uprawnienia projektowe

  1. Wszystkie wymagane informacje znajdziesz w Ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do pobrania na początku wpisu). Pozdrawiam!

 28. Dzień dobry,
  Proszę o odpowiedz czy jeżeli po zmianach w rozporządzeniu nie prowadzimy już książki praktyk, którą trzeba było zarejestrować przed rozpoczęciem praktyki powinniśmy rejestrować te zbiorcze zestawienie praktyk czy udajemy się do Izby już po odbyciu całkowitej praktyki ubiegać się o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego ?
  Z góry dziękuję za odp.

  1. Witaj Katarzyno, należy rozpocząć dokumentowanie praktyki zawodowej wg załącznika nr 1 z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. od dnia 25.09.2014r. bez wcześniejszej rejestracji.

 29. Witam,
  Ukończyłam studia I stopnia na kierunku budownictwo, specjalność budownictwo ogólne. Rozpoczynam studia II stopnia zaocznie. Pracuje w firmie budowlanej przy nadzorze robót wykończeniowych( tynki, szlichty itp.) Chcę się starać o uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Czy jeżeli całość wymaganej praktyki na budowie ( 1 rok) odbędę przy robotach wykończeniowych zostanie ona 'zaliczona’?

  1. Niestety nie udzielę Ci informacji na pytanie „czy praktyka zostanie zaliczona” w tej sprawie skontaktuj się z najbliższą Okręgową Izbą 🙂

 30. Witam!
  Zaczynam studia magisterskie na Politechnice, budownictwo. Od 5-6 miesięcy pracuje na dużej budowie jako pomocnik Inspektora Nadzoru ds budowlanych. Chciałem się zapytać czy może on mi podbić zdobyte doświadczenie (skoro ma uprawnienia), czy musi to być praca przy kierowniku budowy/robót ?! Jeżeli pracuje w miesiącu około 120 godzin, to czy do zestawienia zbiorczego muszę to jakoś szczególnie rozbijać na tygodnie, skoro w jednym tygodniu pracuje dłużej, a w jednym krócej ?
  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź 😉

 31. Witam,

  Czy w momencie kiedy uzyskałam tytuł inżyniera ochrony środowiska i kończę magistra inżynierii środowiska mogę starać się o uprawnienia? .

  Pozdrawiam

  1. Wszystkie informacje znajdziesz w załączniku nr 1 z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. od dnia 25.09.2014r – do pobrania na początku wpisu 🙂

 32. Witam , czytajac komentrze wnioskuje ze ustawa pozwala zaliczac praktyke z przed 25 wrzesnia 2014 r nawet jak sie nie pobralo ksiazki praktyki ? I drugie pytanie czy jako wlasciciel firmy , ktora pracyje pod nadzorem kierownikow budowy moge skorzystac z ich uprawnien na potwierdzenie praktyk dodam ze dzialalnosc prowadze od 2003 jako technik budowlany a od marca 2014r jestem inzynierem budownictwa. Z gory dziekuje za odpowiedz.

 33. Witam mam takie pytanie. od 2003 roku prowadzę firmę budowlaną – polityka firmy jest taka że głównie startuję w zamówieniach publicznych i wykonujemy usługi dla sektora budżetowego ( w każdym przypadku jest potrzebny kierownik budowy ) tę funkcje pełni mój znajomy któremu za to płacę. w 2014 styczniu zdałem egzamin Państwowy i posiadam od roku tytuł Technika Budowlanego. i teraz pytanie czy w takim razie też muszę odbyć praktykę czteroletnią żebym mógł przystąpić do egzaminu do pełnienia samodzielnych funkcji z ograniczeniami ??

 34. Cześć,
  czy pracując w biurze inżyniera kontraktu na jakimkolwiek stanowisku jest możliwość zrobienie uprawnień budowlanych mając tytuł mgr inż. ?

  1. Niestety potrzebuję więcej informacji takich jak zakres obowiązków, (przykładowe) realizowane prace projektowe/budowlane – zdobyte wykształcenie w danej specjalności etc. 🙂

 35. Witam!
  Świetna strona… Pojawiły się ostatnio wśród moich kolegów spory wynikające z możliwości zdobywania uprawnień. Zaczynam studia drugiego stopnia w specjalności budowlano-technologicznej, a pracuję w firmie drogowo-mostowej. Mój kierownik praktyk ma uprawnienia wykonawcze drogowe bez ograniczeń. Czy po ukończeniu mojej specjalności i praktyk będę mógł zdobyć uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności drogowej?
  Kolejne pytanie dotyczy tego czy po przepracowaniu wymaganego okresu czasu w biurze projektowym będę mógł zdobyć uprawnienia bez ograniczeń do projektowania dróg?
  Pozdrawiam

  1. Niestety nie specjalizuję się w branży drogowo-mostowej, jednak ukończenie studiów mgr. na kierunku budownictwo umożliwia odbycie praktyki wymaganej do uprawnień w specjalności drogowej (ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych).

 36. Witam, Czy zaliczana jest praktyka zawodowa odbyta pod okiem dwóch( lub więcej) opiekunów praktyk, np. zaczęliśmy pracę w jednej firmie pod okiem jednego opiekuna i pracowaliśmy tam 5 miesięcy, następnie podjęliśmy pracę w drugiej firmie pod okiem innego opiekuna przez okres 12 miesięcy ? Pozdrawiam

  1. Nie widzę problemu w realizowaniu praktyki pod okiem dwóch opiekunów w różnych przedziałach czasowych – należy pamiętać by opiekun miał opłacone wszystkie składki członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, w przeciwnym przypadku wszystkie wpisy dokonane przez niego zostaną uznane za nieważne.

 37. Witam. Mam pytanie odnośnie uprawnieni budowlanych. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym, kierunek: Technika Rolnicza i Leśna, specjalność: Odnawialne Źródła Energii ( tytuł inżyniera). Obecnie robię studia magisterskie na politechnice kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Inżynieria Energii Odnawialnej. Chciał bym uzyskać uprawnienia: Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Czy po ukończeniu obecnych studiów będę miał taką możliwość ? Rozważam także rozpoczęcie drugiego kierunku studiów magisterskich, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Odnawialne Źródła Energii. Czy po ukończeniu drugiej magisterki będę mógł się starać o uprawnienia?

  1. Witaj Pawle, tylko studia na kierunku elektrotechnika umożliwiają Ci prawny dostęp do uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wszystkie wymagane informacje znajdziesz w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

 38. Dzień dobry,
  mam pytanko ukończyłem studia I st. Energetyki na PG. Dostałem propozycję od mojego kierownika że w ramach wykonywanej przeze mnie pracy stworzymy dziennik praktyk poprzez Polską Izbę Inżynierów. Jednakże nie jestem pewien w jakim zakresie uprawnienia mogę uzyskać. Chciałbym zaznaczyć iż zakład w którym pracuję to zakład pomiarów i usług elektrycznych. Obsługujemy WN i SN. Czy kończąc Energetykę a nie elektrotechnikę mogę uzyskać uprawnienia do specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Czy aby dostać uprawnienia do kierowania robót nie tylko projektowania muszę zrobić również tytuł magistra ??

 39. Witam Damian.
  Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
  Rozpocząłem jakiś czas temu studia na Politechnice w trybie dziennym. Po 2 latach po rzuciłem studia ze względów losowych i zacząłem prace. Po kilku latach znowu zacząłem studia juz w trybie zaocznym. W zeszłym roku ukończyłem te studia magisterskie w specjalności budownictwo ogólne. Pracuje w firmie która zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych na umowie o pracę na pełen etat. Dodatkowo dorabiam wykonując projekty dla znajomego który ma swoją firmę i ma uprawnienia w nieograniczonym zakresie. On mi podbija praktyki projektowe. Mam z nim podpisana umowę zlecenia. Mam już wypełnionych z 3 lata praktyk i to mi wystarcza. Brakuje mi praktyk na budowie. Zastanawiam się czy mogę robić te praktyki na budowach które on prowadzi?Wiekszosc to domki jednorodzinne . Jaka wtedy umowę z nim mam podpisać? Czy ktoś może to zweryfikować sprawdzając dziennik? Podsumowując:
  1.Czy może być umowa zlecenia na wykonanie praktyk projektowych?
  2. Czy może być to umowa bezpłatna. A wiec wykonuje projekty tylko do praktyk? Czy nikt do mnie się nie przyczepi?
  3. Czy mogę również podpisać umowę zlecenia na praktyki wykonawcze? Wiekszosc budów prowadzonych będzie systemem gospodarczym a osoba która będzie mi podbijać praktyki będzie tam pełnić funkcję kierownika budowy. A wiec jaka ja mam wpisać funkcje? Może asystent.
  4. Wiadomo że nie będę na tych budowach cały czas tylko of czasu do czasu aby uzupełnić dziennik budowy. Jak to udokumentować w ilości godzin? Czy to przejdzie w czasie weryfikacji praktyk?
  5. Wiem ze kombinuje ale nie widzę innej możliwości wykonania takich praktyk. Przecież nie zwolnienia się ze swojej stałej pracy tylko po to by zrobić rok praktyk.

  1. Ad 1. Tak
   Ad 2. Tak
   Ad 3. Również tak
   Ad 4. Wszystko masz w Ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.
   Ad 5. Nie kombinuj, znam przypadki gdzie praktyka nie została uznana.

 40. Mam pytanko. Otwieram firmę która miedzy innymi sprzedaje i będzie instalowała urządzenia co do którego montażu będą wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
  W związku z tym czy wystarczy jak firma zatrudni takiego pracownika z uprawnieniami ? bo ja jako właściciel takich uprawnień nie posiadam. Pozdrawiam

 41. Witam. Mam pytanie, czy praktyka przy projektowaniu prefabrykatów betonowych może być zaliczona do uprawnień projektowych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej? Przykładowe projekty: komory, zbiorniki, płyty. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam!

 42. Witam,

  Mam pytanie na jesieni 2013 przystępowałem do pisemnego egzaminu na uprawnienia konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie z uwagi na to, iż mam ukończone tylko studia inżynierskie w specjalności budownictwo ogólne. Niestety nie zaliczyłem egzaminu pisemnego. Moje pytanie to, czy teraz po zmianie przepisów mogę się starać o uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi.

 43. Witam,
  rozumiem, że są nowe zasady dokumentacji odbytej praktyki. Chodzi mi o nieograniczone uprawnienia konstrukcyjno – budowlane projektowe i wykonawcze. Wiem, że mogę je zdobyć podchodząc do egazminu jednocześnie bądź oddzielnie. Mógłby mi Pan powiedzieć jak wtedy jest z praktyką w biurze projektowym i na budowie? ( ile lat w wariancie łącznym, a ile lat praktyki w wariancie oddzielnym). Oświadczenie o odbytych praktykach wystawia osoba z nieograniczonymi uprawnieniami tejże dziedziny po każdym zrealizowanym obiekcie, czy po prostu dokumentuje odbycie praktyki przez praktykanta jednorazowo na samym końcu przed przystąpieniem do egzaminu? Słyszałem, że praktykant powinien mieć pieczątkę i podbijać projekty w przypadku uprawnień projektowych – to prawda? Słyszałem, że inwentaryzacja obietu budowlanego nie jest zaliczana do praktyki – to prawda?

  1. Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiadając tytuł mgr inż. z odpowiedniego kierunku należy odbyć roczna praktykę w biurze i półtoraroczną praktykę na budowie. Opiekun musi posiadać uprawnienia nieograniczone, odnośnie inwentaryzacji obiektu budowlanego – nie mam danych.

 44. Witam Damianie!
  Zwracam się z pytaniem, a dokładnie to pracuje w firmie drogowej od 18 roku życia a mam teraz 24 lata, zrezygnowałem z edukacji w wieku 18 lat i później skończyłem LO dla dorosłych i w tym roku kończę Szkołe Policealną Technik Drogownictwa. Chciałbym się dowiedzieć czy po zakończeniu szkoły i uzyskaniu dyplomu Technika Drogownictwa mogę zacząć praktyki zawodowe czy te lata wstecz się liczą do praktyk? Dodam że szef posiada uprawnienia drogowe bez ograniczeń.

 45. Mam pytanie jesli posiadam tytuł mgr inz. budownictwa to czy po ukończenie studiów mgr inżynieria środowiska mogę starać się o pełne uprawnienia w branży „sanitarnej”

  1. Mam pytanko odnośnie dodatkowych studiów z inżynierii środowiska.
   Również jestem mgr inż. budownictwa, posiadam pełne uprawnienia wykonawcze w branży konstrukcyjno budowlanej. Chciałbym zdobyć uprawnienia sanitarne. Jakie studia trzeba skończyć, żeby zacząć robić praktykę i później przystąpić do egzaminu? W sensie jakieś zaoczne, ile to by trwało? Jakieś propozycje?

   Pozdrawiam
   Karol

 46. Dzień dobry,
  Czy opiekun, który jest członkiem izby, ma opłacone składki członkowskie i ma uprawnienia do projektowania w nieograniczonym zakresie, ale ma wykształcenie technika i posiada uprawnienia z lat 70′ (podobno jest jakiś problem z tymi uprawnieniami) może być opiekunem praktyki zawodowej do uprawnień projektowych bez ograniczeń?
  Bardzo proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam,
  Rafał

  1. Dodam tylko jeszcze, że chodzi o uprawnienia w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

   1. Witaj, nie spotkałem się z ograniczeniami dot. opiekunów – dotychczasowe wymogi narzucają aby opiekun był czynnym członkiem izby (+ opłacone składki).

 47. W rozporzadzeniu przy uprawnieniach konstrukcyjno budowlanych wymienione sa dodatkowo specjalnosc np budownictwo mieszkaniowe, przemyslowe tzn ze mimo posiadanych pelnych uprawnien i tak sa one ograniczone do konkretnych typow budowli

 48. Witam,

  Mam pytanie dot. charakteru pracy, która może być wpisana do dziennika praktyk (oświadczenia). Jestem inżynierem utrzymania obiektu zajmujących się istniejącą infrastrukturą. Jednocześnie pracuję przy budowach nowych obiektów z ramienia Inwestora oraz prowadzę samodzielnie projekty związane z instalacjami, które wykonywane są bez pozwolenia na budowę (przebudowy, modernizacje, etc.)
  Proszę o informację czy oba przypadki (lub jeden) mogę zaliczyć jako praktykę. Dodam, że w pierwszym przypadku praktyka byłaby potwierdzona przez Głównego Inżyniera Projektu z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, natomiast druga przez kierownika działu z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w zakresie instalacji.

  Pozdrawiam.

 49. Witam, za rok będę posiadał tytuł inżyniera kierunku energetyka, czy jeśli na drugi stopień pójdę na elektrotechnikę nie będzie żadnego problemu aby w trakcie studiów odbywać praktykę a następnie zdać egzamin na uprawnienia budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Czy studia inżynierskie też się liczą?
  Pozdrawiam 😉

 50. Poza studiami technicznymi jest jeszcze mnóstwo kursów doszkalających. Warto zainwestować w naukę obcego języka, ponieważ w tej branży jest to zawsze mile widziane.

 51. Jaka musi być forma zatrudnienia aby zaliczyli praktykę, umowa o dzieło wystarczy jest napisane w oświadczeniu inna czyli jaka aby nie odrzucili

  1. Witaj Michale, obecnie żaden z obowiązujących aktów prawnych nie podaje jako warunku uznania odbytej praktyki zawodowej sposobu nawiązania stosunku pracy z jednostką zatrudniającą osobę odbywającą praktykę – jeżeli jesteś zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło – możesz dołączyć taką informację w oświadczeniu. Pozdrawiam!

 52. Mam tytuł mistrza ciesielskiego , 20 lat praktyki na budowach krajowych i nie tylko, udokumentowane bycie brygadzistą, jakiś czas temu weszła ustawa że tylko inżynierowie mogli się starać o uprawnienia, czy coś się zmieniło czy ja mogę się starać i gdzie o to pytać ? Z góry dziękuję za odpowiedz.

  1. W przypadku uprawnień wykonawczych umożliwiono również ubieganie się o nie osobom dysponującym tytułem mistrzowskim w odpowiednim dla specjalności zawodzie budowlanym. Pozdrawiam!

   1. Ja również posiadam tytuł technika budownictwa od ponad 10 lat oraz mistrza od roku murarz-tynkarz ,glazurnik, i technolog robot wykończeniowych ,prowadzę własna działalność gospodarcza usługi budowlane od ponad 3 lat jak mogę się obiegać o tytuł wykonawczy kierownika ,jak udokumentować praktykę .proszę o pomoc . dziękuje i pozdrawiam

    1. Jak ubiegać się o uprawnienia wykonawcze – większość odpowiedzi w tej kwestii zapadły już na tej stronie. Niestety nie udzielę Ci informacji jak dokumentować praktykę – nie mój zakres i nie moja branża. Pozdrawiam i powodzenia!

 53. Dzień dobry,

  Mam pytanie: W arkuszach zbiorczego zestawienia odbytej praktyki zawodowej istnieje pozycja dot. numeru decyzji pozwolenia na budowę. Czy ta informacja jest niezbędna, jeśli jako projektant nie dysponuję dokumentami z tym numerem, a wiem, że pozwolenie na budowę zostało uzyskane? Czy opis inwestycji wraz z osobami odpowiedzialnymi wystarczy?

  Proszę o pomoc i pozdrawiam

  1. Pozwolenie na budowę wymagane, zdobędziesz go z wydziału architektury który wydawał PnB, od kierownika budowy (firmy wykonawczej itp.), z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Pozdrawiam!

 54. Witam,
  ukończyłem studia 1st Energetyka, chciałbym się ubiegać o uprawnienia budowlane do kierowania robót ( instalacji elektrycznych) może ktoś mi powiedzieć jak to powinno prawnie i formalnie wyglądać?

  Pozdrawiam
  Łukasz

  1. Witaj Łukaszu,
   prawnie i formalnie na takich samych zasadach jak absolwenci pozostałych kierunków. Po prostu zachęcam się do przeczytania wpisu, ustawy i komentarzy – na pewno znajdziesz odpowiedzi na pytanie 🙂

 55. Witam,

  Z ramienia inwestora uczestniczę w pracach na budowie realizowanych przez Generalnego Wykonawcę.

  1) Posiadam umowę o pracę z Inwestorem, ale uczestniczę z jego ramienia w pracach na budowie realizowanych przez inną firmę, czy zostanie to zaakceptowane podczas rozliczania praktyki zawodowej ? Czy powinienem posiadać umowę bezpośrednio z wykonawcą ?

  Nazwa stanowiska w umowie o pracę z Inwestorem jest inna, niż funkcja techniczna pełniona na budowie (inżynier budowy).

  2) Czy jest akceptowalna umowa o pracę z inną nazwą stanowiska pracy, niż funkcja techniczna na budowie (wymieniona m.in. w zbiorczym zestawieniu odbytej praktyki zawodowej) ?

  Wszystkie pracę są nadzorowane i potwierdzane przez kierownika posiadającego uprawnienia bez ograniczeń w właściwej specjalności i wpisaną na listę członków izby.

 56. Witam,

  Aktualnie jestem studentem budownictwa na 2 roku po dwóch latach przerwy wróciłem na studia tylko w tym okresie zmieniłem swoja specjalność i pracuje na budowie od 3 lat jako kierownik robót sanitarnych czy jeśli po skończeniu studiów na budownictwie będę mógł zrobić uprawnienia sanitarne i co muszę zrobić w tym kierunku
  Pozdrawiam Piotr

  1. Przeczytaj o uprawnieniach ograniczonych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 🙂

 57. Witam serdecznie, mam pytanie dotyczące uprawnień, otóż skończyłam I st na kierunku budownictwo wodne i geotechnika oraz II stopień na kierunku hydrotechnika i geoinżynieria, na MGR jako specjalizację wybrałam geoinżynierię. Czy ubiegając się o uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi mogę uzyskać je w pełnym zakresie czy tylko w ograniczonym ? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 58. Witam,
  Mam pytanie odnośnie równoczesnej pracy w biurze i na budowie. Otóż wykonuję w ty momencie praktykę projektową w biurze na zasadzie umowy o dzieło (nie pracuję w biurze tylko w domu, mając zlecony projekt do wykonania). W tym momencie wysyłam również CV na inżyniera budowy. Moje pytanie dotyczy właśnie tego czy projektując i będąc inżynierem budowy w tym samym okresie obydwie praktyki mogą być brane pod uwagę. Czy lepiej przepracować bezpiecznie 1,5 roku w biurze i dopiero iść na inżyniera budowy? Wiem, że do uprawnień budowlanych bez ograniczeń trzeba mieć 1 rok w biurze i 1 rok w wykonawstwie jednak bezpiecznie mieć trochę dłuższy staż. Dziękuję i pozdrawiam 🙂

 59. Na początku widziałam, że pojawił się temat dot. osoby będącej opiekunem praktyk. Mam taką sytuację na budowie że kierownik budowy ma uprawnienia w ograniczonym zakresie natomiast inspektor nadzoru juz ma pełne uprawniani do kierowani robotami w specjalizacji konstrukcyjno budowlanej. JA jestem zatrudniona w firmie od generalnego wykonawcy i pełnię rolę inżyniera budowy ale na budowie oprócz inspektora nadzoru nie ma pełnych uprawnień. Czy powinnam napisać jakieś pismo wyjaśniające dlaczego akurat inspektor ma być moim opiekunem?

 60. Witam,
  Mam pytanie odnośnie uprawnień wykonawczych. Pracuje w firmie, która nie zatrudnia bezpośrednio kierownika z uprawnieniami, tylko najczęściej wynajmuje taką osobę. Czy wszystkie wpisy muszą być od tego samego kierownika ? Drugie pytanie czy do zestawienia praktyk mogą być wpisywane tylko inwestycje z pozwoleniem na budowę ? Jeśli tak to czy muszę zostać wpisany w księdze budowy ?

 61. Witam,
  Czy wszystkie wpisy do oświadczenia na uprawnienia wykonawcze sanitarne muszą być od tego samego kierownika ? Drugie pytanie czy do zestawienia praktyk mogą być wpisywane tylko inwestycje z pozwoleniem na budowę ? Jeśli tak to czy muszę zostać wpisany w księdze budowy ?

 62. Witam!
  Jestem na budownictwie inż. zaoczne.
  Czy mogę rozpocząć praktykę do uprawnień w trakcie studiów?
  Pozdrawiam!

 63. Witam,
  własnie ukończyłam studia I stopnia na kierunku budownictwo.Od września idę na II stopień tych studiów,ale zaocznie.Zaczynam od czerwca pratykę zawodową,czy mogę robić odrazu pod uprawnienia bez ograniczeń te 1,5 roku i zdać egzamin po ukończeniu studiów zaocznych?Mam jeszcze pytanie czy jednocześnie można robić praktyke wykonawczą i projektową?
  Pozdrawiam

  1. Witaj Weroniko, możesz przystąpić do odbywania praktyki na uprawnienia w zakresie nieograniczonym. aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiadając tytuł mgr inż. z odpowiedniego kierunku należy odbyć roczną praktykę w biurze i półtoraroczną praktykę na budowie. Pozdrawiam!

 64. Witam,

  Czy zakładając dziennik praktyk, muszę się w jakiś sposób zarejestrować w izbie inż. czy wystarczy po odbyciu praktyki, złożyć wszystkie wymagane dokumenty wraz z dziennikiem i przystąpić do egzaminu ?

  1. Witaj Kamil, należy rozpocząć dokumentowanie praktyki zawodowej wg załącznika nr 1 z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. od dnia 25.09.2014r. bez wcześniejszej rejestracji.

 65. Witam,
  Studiuję Inżynierie Środowiska. W przyszłości chce zrobić uprawnienia budowlane. Czy aby je zdobyć mogę zrobić inżynierke z Inż. Środowiska a magisterke z Budownictwa czy muszę zacząć studiować Budownictwo (rozważam opcję studiowania dwóch kierunków jednocześnie). Z góry dziękuje za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  1. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku budownictwo spełnia wymagania potrzebne do rozpoczęcia praktyki na uprawnienia budowlane 🙂

 66. Witaj,
  Panie Damianie, od 2 miesięcy pracuję w biurze projektowym na umowę o dzieło. Czy czas przepracowany na tej umowie będzie liczony w 100% do czasu praktyki projektowej. W jaki sposób powinno zostać to udokumentowane, czy wystarczy tylko że w zestawieniu będą wypisane odpowiednie projekty w danym czasie?

  1. tak, zestawienie zrealizowanych projektów ze wszystkimi wymaganymi informacjami. Do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych nie jest wymagane dołączenie umowy o dzieło, pozdrawiam!

 67. Witam,
  Panie Damianie, moje pytanie dotyczy okresu wykonywania praktyki. Skończyłam I stopień inżynierii środowiska, teraz robię studia magisterskie z techniki sanitarnej. Chcę zacząć robić uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – pełne uprawnienia projektowe i wykonawcze. Nie wiem czy dobrze znalazłam i czy się to zgadza (USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów
  regulowanych):

  5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
  a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim
  dla danej specjalności,
  b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
  c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

  Tak więc, aby zdobyć pełne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie projektowania i wykonawstwa należy odbyć praktykę 1 rok na budowie oraz 1 rok w biurze projektowym ?

  Pozdrawiam

  1. I czy istnieje jakiś wykaz co na takich praktykach należy wykonywać?

   Pozdrawiam

  2. Aby uzyskać uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń posiadając tytuł mgr inż. z odpowiedniego kierunku należy odbyć roczna praktykę w biurze i półtoraroczną praktykę na budowie. Pozdrawiam!

 68. Cześc, a co z inżynierami Geodetami? Czy my też możemy takie uprawnienia nabyć? Jeśli tak, to jaki jest pierwszy krok?

  1. Witaj Grzegorzu, nie specjalizuję się w tej dziedzinie, takie uprawnienia nadaje Komisja Kwalifikacyjna ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, pozdrawiam!

 69. Witam Damianie,
  Czy po 25 września 2014 roku w zestawieniu odbytej praktyki zawodowej osoba kierującą praktyką musi dokonywać cotygodniowe wpisy lub co miesięczne z oceną teoretyczną i praktyczną wiedzy z zakresu wnioskowanej specjalności.
  Pozdrawiam!

 70. Na jakim stanowisku należy być zatrudnionym aby praktyka na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi się liczyła? Czy można jednocześnie odbywać praktyki na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w dwóch różnych specjalnościach?

  1. Uznanie udokumentowanej praktyki zawodowej nie jest uzależnione od zaszeregowania i stanowiska danej osoby, lecz od charakteru czynności wykonywanych faktycznie w czasie odbywania praktyki. Istnieje możliwość równoczesnego odbywania praktyki (np. na jednej budowie) w dwóch specjalnościach, jednak w tej kwestii nad każdą praktyką powinien sprawować pieczę inny opiekun (posiadający uprawnienia do danej specjalności) 🙂 Pozdrawiam!

 71. Witam Serdecznie,

  Jakiś czas temu ukończyłem Energetykę na Politechnice Gdańskiej I stopnia.
  Zastanawiam się nad uprawnieniami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych itd.
  Po inż. mógłbym otrzymać uprawnienia w ograniczonym zakresie a skończenie studiów magisterskich nie wchodzi w rachubę. Czy poprzez odpowiednio długą praktykę zawodową mógłbym ubiegać się o nie ograniczone uprawnienia tylko z tytułem inżyniera?

  Ps. Przeczytałem wszystkie komentarze i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie
  Ps2. Proszę o odpowiedź 🙂

  1. Uprawnienia ograniczone w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych możesz uzyskać wyłącznie po ukończeniu studiów mgr. w specjalności Energetyka, pozdrawiam!

 72. Witam,

  Czy bezpłatne praktyki, w pełnym wymiarze godzinowym t.j 40 tygodniowo, zaliczają się do odbytej praktyki na budowie ?

 73. Kończę właśnie 3 rok studiów inżynierskich na kierunku budownictwo. I teraz 2 pytania:
  1. Czy mogę teraz od razu po 3 roku rozpocząć praktykę budowlaną na uprawnienia bez ograniczeń z myślą o tym że od października rozpocznę studia magisterskie i praktykę zrobię równocześnie ze studiami? Czy może trzeba mieć już rozpoczęte lub może nawet ukończone studia magisterskie?
  2. Jak powinno nazywać się moje stanowisko pracy w celu uzyskania uprawnień projektowych a jak w celu uzyskania uprawnień do kierowania?

  1. Praktykę zawodową można rozpocząć już po skończeniu 3 roku studiów – czytaj komentarze 🙂
   Uznanie udokumentowanej praktyki zawodowej nie jest uzależnione od zaszeregowania i stanowiska danej osoby, lecz od charakteru czynności wykonywanych faktycznie w czasie odbywania praktyki, pozdrawiam!

 74. Dzień dobry szanownemu administratorowi tego bloga .Chciałbym sięgnąć pańskiej porady na poniższy temat. Mianowicie, jestem aktualnie na 2 roku Gospodarki przestrzennej po której uzyskam tytuł inżyniera. Czy po takim kierunku bez skończenia studiów magisterskich mogę ubiegać się o uprawnienia budowlane konstrukcyjne?

  1. Witam . Również dołączam się do jednego z pytań odnośnie tego na jakim stanowisku trzeba być zatrudnionym aby praktyka na uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi się liczyła ?
   Posiadam tytuł inżyniera i jestem zatrudniony na stanowisku monter brygadzista w firmie wodociągowej . Czy mogę wypełniać oświadczenie o odbyciu praktyki ?

  2. Po Gospodarce Przestrzennej nie można ubiegać się o uprawnienia budowlane, wykaz kierunków jest w ustawie. Jeżeli chodzi o stanowisko – uznanie udokumentowanej praktyki zawodowej nie jest uzależnione od zaszeregowania i stanowiska danej osoby, lecz od charakteru czynności wykonywanych faktycznie w czasie odbywania praktyki, pozdrawiam!pozdrawiam!

 75. Witam, proszę o komentarz bo nie jestem pewna czy dobrze zrozumiałam zmiany w przepisach dotyczących nadawania uprawnień do kierowania robotami bez ograniczeń:
  1. Czy jeżeli rozpoczęłam praktykę kilka lat temu (z przerwami) gdy obowiązywał okres 2-letniej praktyki, a teraz wymagane jest 1,5 roku, mogę wykorzystać obecny stan prawny?
  2. Ukończyłam studia magisterskie (II st.) na kierunku budownictwo – specjalność geotechnika. Czy ta specjalność jest właściwą czy pokrewną dla budownictwa. Pokrewna oznaczałaby że mogę starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie.
  Pozdrawiam

  1. Wyłącznie obecny stan prawny, co do drugiej kwestii – geotechnika nie jest kierunkiem ani odpowiednim ani pokrewnym na uprawnienia budowlane, wykaz kierunków jest w ustawie, pozdrawiam!

 76. Witam

  Czy praktykę zawodową może potwierdzić inspektor nadzoru robót budowlanych? Jestem zatrudniony w firmie, która głównie zajmuję się zastępstwem inwestycyjnym i mamy kilka kontraktów na nadzór na kilku budowach. Bo napisane jest, że potwierdzić praktykę powinien kierownik robót/projektant/kierownik budowy, ale nie rozumiem czemu inspektor nadzoru na danej budowie nie może tego zrobić?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

  1. Witaj Piotrze, OKK nie kwalifikują nadzoru inwestorskiego jako bezpośredniego pełnienia funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, pozdrawiam!

 77. Witam
  Pracuję w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i jestem zatrudniona jako inspektor w PINB gdzie uczestniczę w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych. W związku z czym mam pytanie jak poprawnie powinny wyglądać zapisy praktyki?
  Czy zapisy takie winny się odnosić do kontroli obiektu w której uczestniczyłam – stan techniczny, odbiór, samowole czy tym podobne? A może powinny dotyczyć czegoś innego?
  Jak często powinny być umieszczane zapisy oraz czy wystarczające będzie gdy opiekun raz na miesiąc potwierdzi odbytą praktykę?
  Opiekun praktyk powinien mieć uprawnienia w nieograniczonym zakresie i być czynnym członkiem izby, czy wymagania te dotyczą również Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego ? Zazwyczaj bywa tak, że Powiatowi Inspektorzy nie opłacają składek w Izbie ponieważ na „swoim” powiecie nie mogą pełnić funkcji kontrolnych i projektowych oraz zdarza sie, że posiadają uprawnienia w ograniczonym zakresie. Czy w takim przypadku praktyka nie zostanie zaliczona?
  Do kierowania robotami w ograniczonym zakresie po studiach mgr wymagane jest 1,5 roku praktyki czy możliwym jest aby cała praktyka była odbyta w PINB, czyli minimum 3 lata pracy? ( praktyka rozpoczęta na studiach inżynierskich )
  Z góry dziękuję za pomoc

  1. Odnośnie dokumentowania praktyki w organach administracji rządowej, samorządowej, nadzoru budowlanego ustawodawca wymaga „wykonanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego”, oraz „czynności na terenie budowy i obejmujących konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.” Odnośnie częstotliwości dokonywanych wpisów – ustawodawca nie przedstawia wymagań. Wykonywanie prac pod kierunkiem inspektora nadzoru inwestorskiego nie zalicza się w poczet praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych. Pamiętaj o tej kwestii – dwa lata czynności o których napisałem wyżej, uznaje się za rok praktyki na budowie. Pozdrawiam!

Comments are closed.