Analiza kosztów ogrzewania budynku jednorodzinnego (cz. I)

Na etapie projektowania domu często poszukujemy najkorzystniejszego systemu ogrzewania i pogotowania ciepłej wody użytkowej. Decyzja o wyborze właściwego źródła ciepła zależy od wielu kryteriów – z punktu widzenia inwestora, najważniejszymi są nakłady inwestycyjne i eksploatacyjne. Dlatego w poniższym wpisie przedstawiam analizę kosztów ogrzewania dla referencyjnego budynku jednorodzinnego.

Inwestorzy planujący budowę domu jednorodzinnego mają możliwość wyboru spośród wielu źródeł ciepła. W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszą się sprężarkowe pompy ciepła – powietrzne i gruntowe. Na zainteresowanie tymi urządzeniami wpływają wprowadzane w województwach uchwały antysmogowe, dotacje i dofinansowania do wymiany starych źródeł ciepła oraz rosnąca konkurencja na rynku pomp ciepła.

Ważną rolę odgrywa również postęp technologiczny – dostępne na rynku pompy ciepła to urządzenia o dużej wydajności grzewczej w niskich temperaturach. Niektóre modele wykorzystują również nietoksyczny czynnik chłodniczy R32 (!).

Jeśli jesteś zainteresowany analizą kosztów ogrzewania budynku mieszkalnego – skontaktuj się ze mną za pośrednictwem zakładki kontakt.

Dlaczego analiza kosztów ogrzewania?

Decydując się na ogrzewanie domu pompą ciepła, interesują nas późniejsze koszty eksploatacji. Takich informacji często poszukujemy na etapie projektowania domu – gdy oprócz pompy ciepła rozważamy różne warianty grzewcze. Na takie dylematy często są skazani inwestorzy, którzy mają możliwość podłączenia się do sieci gazowej, ciepłowniczej etc. Analizując koszty ogrzewania, należy wziąć po uwagę powierzchnię użytkową budynku, izolację cieplną przegród zewnętrznych, mostki termiczne, rodzaj wentylacji (grawitacyjna, mechaniczna z odzyskiem ciepła), straty ciepła w instalacji grzewczej itd. Na koszty ogrzewania mają również wpływ koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Do analizy kosztowej systemu ogrzewania warto wziąć pod uwagę szacowane nakłady inwestycyjne. Obejmują one takie elementy jak:

 • zakup źródła ciepła,
 • wyposażenie kotłowni,
 • opłatę za przyłączenie do sieci zewnętrznej,
 • wykonanie górnego źródła ciepła (instalacja grzejnikowa, klimakonwektory, ogrzewanie podłogowe itd.).

Jeśli uwzględniamy np. ogrzewanie budynku gruntową pompą ciepła – należy dodatkowo oszacować koszt wykonania dolnego źródła ciepła (wymiennik poziomy, odwierty pod sondy gruntowe itd.).

Analizowany budynek

Do analizy kosztów ogrzewania przyjąłem budynek mieszkalny jednorodzinny zlokalizowany w miejscowości Nowy Sącz. Budynek składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych (kondygnacji parteru i poddasza). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 210 m2, budynek będzie zamieszkany przez czteroosobową rodzinę.

Przegrody zewnętrzne budynku zostały zaprojektowane zgodnie z wymaganiami WT20171. Podłoga na gruncie składa się z podbetonki, izolacji przeciwwodnej, styroduru gr. 10 cm – następnie z płyty żelbetowej, styroduru gr. 10 cm, wylewki betonowej i posadzki. Współczynnik U dla podłogi na gruncie wynosi 0,15 W/(m²·K).

Ściany zewnętrzne wykonane jako szkieletowe drewniane, wełna mineralna szklana między słupkami konstrukcyjnymi gr. 18 cm oraz między rusztem wsporczym dla płyt gipsowo-kartonowych gr. 5 cm. Całość obłożona deską elewacyjną gr. 2,5 cm. Współczynnik U dla ściany zewnętrznej wynosi 0,20 W/(m²·K).

Więźba dachowa drewniana, krokwie wypełnione wełną mineralną gr. 20 cm. Pod Krokwiami wełna mineralna na ruszcie gr. 5 cm. Pokrycie dachu blacha o tłoczeniu gontopodobnym. Współczynnik U dla przegrody dachowej wynosi 0,18 W/(m²·K).

Stolarka drzwiowa i okienna z PVC – okna trzyszybowe wypełnione argonem. Średni współczynnik U dla przegród okiennych wynosi 0,9 W/(m²·K).

Zapotrzebowanie na ciepło

Projektowe obciążenie cieplne budynku wykonano w programie Audytor OZC 6.9 Pro. Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej – wyróżnia się on dobrą izolacją cieplną (wszystkie przegrody spełniają wymagania WT 2017). Z uwagi na to, że w budynku projektuje się wentylacje naturalną – uwzględnia się dodatkowe straty ciepła na drodze wentylacji.

Budynek będzie zamieszkiwany przez czteroosobową rodzinę – do obliczeń przyjęto dobowe zużycie ciepłej wody 100 l/os. Roczny współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w korzystaniu z ciepłej wody wynosi 80%. Przyjęta temperatura zewnętrzna do obliczeń -20 °C. Temperatura wewnętrzna pomieszczeń 20°C (łazienki 24°C).

Wyniki obliczeń:

 • Projektowa strata ciepła przez przenikanie: 6 100 W
 • Projektowa wentylacyjna strata ciepła: 3 491 W
 • Całkowita projektowa strata ciepła: 9 592 W
Rys. 1. Model 3D budynku wykonany na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego (Audytor OZC 6.9 Pro)

Warianty ogrzewania

Dla przedmiotowego budynku wybrano trzy koncepcje grzewcze – z uwagi na możliwość wykonania przyłącza gazowego, wybrano wariant ogrzewania domu gazem ziemnym. W budynku istnieje możliwość magazynowania paliwa stałego w pomieszczeniu technicznym przylegającym do kotłowni – stąd wariant grzewczy wykorzystujący pellet drzewny. Ostatnim wariantem jest powietrzna pompa ciepła- z uwagi na niewielkie rozmiary działki, zrezygnowano z koncepcji wykorzystania gruntowej pompy ciepła.

 • Wariant I – ogrzewanie domu gazowym kotłem kondensacyjnym o modulowanej mocy 18 kW, przygotowanie ciepłej wody użytkowej w priorytecie (zasobnik pojemnościowy 280 litrów, górnym źródłem ciepła jest ogrzewanie podłogowe o parametrach 40/30°C.
 • Wariant II – ogrzewanie domu kotłem na pellet klasy 5 o mocy 12 kW, przygotowanie ciepłej wody użytkowej w priorytecie (zasobnik pojemnościowy 280 litrów, górnym źródłem ciepła jest ogrzewanie podłogowe o parametrach 40/30°C. Uwzględniono bufor ciepła o poj. 700 litrów.
 • Wariant III – ogrzewanie domu pompą ciepła powietrze/woda typu split o mocy 8,5 kW dla A2/W352. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w priorytecie – jednostka wewnętrzna pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem pojemnościowym 250 litrów. Układ uzupełniony o zasobnik buforowy o poj. 120 litrów. Górnym źródłem ciepła jest ogrzewanie podłogowe o parametrach 40/30°C. Poniżej punktu biwalentnego praca pompy będzie wspomagana trzystopniową grzałką elektryczną 3/6/9 kW.

Koszty eksploatacyjne (c.o. i c.w.u.)

Aby mówić o późniejszych kosztach eksploatacyjnych, należy przyjrzeć się rozwiązaniom grzewczym w poszczególnych wariantach. W wariancie I przyjęto wiszący gazowy kocioł kondensacyjny o sprawności 96%. W obliczeniach uwzględniono dodatkowe straty ciepła spowodowane transportem wody grzewczej (rury izolowane 98%) oraz pracą ogrzewania podłogowego (regulacja miejscowa i centralna 96%). Koszty eksploatacyjne powiększone o pracę pompy obiegowej.

W wariancie II przyjęto kocioł na pellet (certyfikowany pellet drzewny klasy A1 18 Mj/kg) o sprawności 88%. W obliczeniach uwzględniono dodatkowe straty ciepła spowodowane magazynowaniem wody grzewczej w buforze ciepła (94%), transportem wody grzewczej (rury izolowane 98%) oraz pracą ogrzewania podłogowego (regulacja miejscowa i centralna 96%). Koszty eksploatacyjne powiększone o pracę pompy obiegowej.

W wariancie III przyjęto pompę ciepła powietrze/woda typu split, samodzielna praca pompy do punktu biwalentego -10°C. Poniżej tej temperatury niedobór mocy pokrywa wbudowana grzała elektryczna (tryb pracy biwalenty równoległy). Procentowy udział grzałki elektrycznej w sezonie grzewczym wynosi 3%. Obliczeniowy współczynnik efektowności energetycznej SCOP w trybie grzania wynosi 2,9. Natomiast w trybie przygotowania c.w.u. SCOP wynosi 2,5. W obliczeniach uwzględniono dodatkowe straty ciepła spowodowane magazynowaniem wody grzewczej w buforze ciepła (98%), transportem wody grzewczej (rury izolowane 98%) oraz pracą ogrzewania podłogowego (regulacja miejscowa i centralna 96%). Koszty eksploatacyjne powiększone o pracę pompy obiegowej.

Uśrednione ceny nośników energii:

 • Energia elektryczna taryfa G11 – 0,57 zł/kWh
 • Gaz ziemny – 2,10 zł/m3
 • Pellet drzewny klasy A1 – 850 zł/tona
Rys. 2. Koszty ogrzewania domu dla przyjętych wariantów grzewczych

W analizowanych wynikach najniższe koszty ogrzewania domu uzyskano w wariancie III, wykorzystującym pompę ciepła typu powietrze/woda – ok. 2,5 tys. zł. Niewiele więcej uzyskano w wariancie II, ok. 2,7 tys. zł. W wariancie III koszty ogrzewania przekraczają 3 tys. zł. Zwróćmy uwagę, jak kształtują się koszty przygotowania c.w.u. w przyjętych wariantach grzewczych.

Rys. 3. Koszty przygotowania c.w.u. dla przyjętych wariantów grzewczych

Na drugim wykresie najniższe koszty przygotowania c.w.u. uzyskano w wariancie III, wykorzystującym pompę ciepła typu powietrze/woda – ok. 1,4 tys. zł. W wariancie II koszty te wyniosły 1,7 tys. zł. rocznie. W wariancie III koszty przygotowania c.w.u. wyniosły ok. 2 tys. zł.

Powyższe obliczenia zostały wykonane w programie Audytor EKO 1.0. Przykładowy raport z programu przedstawiono na rys. 3.
Rys. 4. Zużycie poszczególnych nośników energii w przyjętych wariantach grzewczych wygenerowane w programie Audytor EKO 1.0

Nakłady inwestycyjne

Poniżej przedstawiono uproszczone nakłady inwestycyjne w poszczególnych wariantach grzewczych. Koszty zakupu urządzeń są uśrednione/orientacyjne, podane w kwotach brutto. We wszystkich wariantach projektuje się wodne ogrzewanie podłogowe, dlatego jego wycenę pominięto w nakładach inwestycyjnych. W nakładach inwestycyjnych pominięto również koszty robocizny.

Wariant I:

 • Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 18 kW – 7 500 zł
 • Zasobnik pojemnościowy 280 litrów – 3 800 zł
 • Opłata przyłączeniowa do sieci gazowej (<15 m) – 1 800 zł
 • Wykonanie przyłącza gazowego (>15 m) – 4 300 zł (wycena zewnętrzna)
 • Szafka gazowa – 300 zł
 • Wewnętrzna instalacja gazowa – 1 300 zł
 • Montaż szafki gazowej – 280 zł
 • Komin dwuścienny stalowy (<10 m) – 2 900 zł
 • Osprzęt kontrolno-pomiarowy – 420 zł

Szacunkowy koszt wariantu I wynosi 22 600 zł

Wariant II:

 • Kocioł na pellet klasy 5 o mocy 12 kW – 9 300 zł
 • Zasobnik pojemnościowy 280 litrów – 3 800 zł
 • Zasobnik buforowy 700 litrów – 2 900 zł
 • Komin ceramiczny spalinowy (<10 m) – 3100 zł
 • Osprzęt kontrolno-pomiarowy – 300 zł

Szacunkowy koszt wariantu II wynosi 19 400 zł

Wariant III:

 • Pompa ciepła powietrze/woda typu split o mocy 8,5 kW dla A2/W35 z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. 250 dm3 – 29 800 zł
 • Zasobnik buforowy 128 dm3 – 1 680 zł
 • Instalacja freonowa (<5 m) – 2 400 zł

Szacunkowy koszt wariantu III wynosi 33 920 zł

Podsumowanie

Analizując powyższe dane możemy wywnioskować, że najniższych nakładów inwestycyjnych (ok. 19 tys. zł) wymaga wariant II, wykorzystujący kocioł na pellet. Ten wariant wymaga jednak wygospodarowania odpowiedniej przestrzeni na kotłownie oraz na magazyn pelletu (zgodnie z rys. 3. roczne zużycie pelletu cele c.o. wyniesie 2,85 t).

W wariancie I nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 22 tys. – tutaj zyskujemy bezobsługowe rozwiązanie grzewcze oraz zajmujemy niewielkie pomieszczenie techniczne dla kotłowni gazowej (kubatura nie mniejsza niż 6,5 m3).

Koszty wykonania wariantu III wynoszą ok. 33 tys. – zaletą tego wariantu jest nie tylko bezobsługowa praca urządzenia, ale kompaktowe rozmiary jednostki wewnętrznej z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody. Rezygnujemy z konieczności budowy wydzielonej kotłowni czy komina spalinowego. Pompa ciepła może w przyszłości współpracować z instalacją fotowoltaiczną.

Jeśli poszukujesz informacji związanych z powietrzną pompą ciepła, przeczytaj wpis: Pompa ciepła powietrze/woda. Dobór i montaż.

Powołania:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[2] Temperatura powietrza zewnętrznego 2°C, temperatura zasilania instalacji grzewczej 35°C.

Zdjęcie główne: https://pl.fotolia.com/

Rysunki: zbiory autora

Napisz komentarz
33
 1. Bardzo ciekawy artykuł. Warto jeszcze dodać, że decydując się na ogrzewanie gaaem gaz trzeba płacić jeszcze opłaty abonamentowe/ dystrybucyjne. To znacznie zwiększy koszt jednego M3 gazu. Myślę ze 1,80zl to za mało.

  1. Witaj Mateuszu!
   Przyjąłem uśrednione ceny nośników energii, prawdą jest – że w zależności od dostawcy (a także od regionu) są one rozbieżne. Mam nadzieje, że w tym temacie wypowiedzą się pozostali czytelnicy bloga, pozdrawiam!

   1. Witaj, zaktualizowałem wpis – wprowadziłem nową cenę gazu ziemnego 2,10 zł/m3. Teraz koszty ogrzewania w poszczególnych wariantach są zdecydowanie rozbieżne, pozdrawiam!

  2. Proszę zrobić również porównanie do pompy powietrze – powietrze. Zmieniłem ogrzewanie węglowe na pompę powietrze – powietrze i za ogrzewanie płacę niemal połowę mniej niż płaciłem za węgiel. W dodatku niesamowity komfort w lecie. Koszt to kilka tysięcy złotych.

   1. Witaj Tom!
    pompy ciepła powietrze/powietrze tj. urządzenia kanałowe, zestawy multi-split są bardzo obiecującym źródłem ciepła – tej kwestii poświecę jednak osobny wpis, pozdrawiam!

   2. Tom,
    Interesuje mnie ogrzewanie Pompa Powietrze – powietrze a wlasciwie jaki jest komfort grzania w zimie.
    Czy moge prosic o kontakt na priv?

 2. Panie Damianie a gdzie koszt grzania drewnem?? grzania ekogroszekiem 🙁
  Czy te paliwa już kompletnie pana nie interesują?

 3. W analizie można przytoczyć też bardziej praktyczne metody wykorzystania plusów połączenia pompy ciepła i niskotemperaturowej instalacji ogrzewania podłogowego w jednym układzie grzewczym. Wylewka betonowa instalacji OP stanowi bardzo dobry bufor ciepła który może być ładowany przez pompę ciepła w okresach tzw. niskiej taryfy (np. taryfa nocna) oferowanych przez sprzedawców prądu. W ciągu dnia masa nagrzanego betonu oddaje zgromadzone ciepło do pomieszczenia zapewniając utrzymanie stałej komfortowej temperatury w budynku.
  Taka konfiguracja całego układu gwarantuje wysoką energooszczędność całego układu, różnice pomiędzy pelletem i gazem mogą być zatem jeszcze większe.

  1. Witam, zgadza się – optymalizacja pracy pompy ciepła przez wykorzystanie taryfy np. G12 może dodatkowo obniżyć koszty eksploatacyjne wariantu grzewczego z wykorzystaniem pompy ciepła, pozdrawiam!

 4. Jest również taryfa G13, w niej (u mnie) średnia tygodniowa cena pradu w zimie to 0,385 zł/kWh . (G11 0,56 zł).

  1. Zobaczymy co będzie na jesień po wyborach 🙂 czy ceny prądu nadal będą zamrożone dla gospodarstw domowych.
   ceny które już dawno poszybowałyby ostro w góre gdyby nie dofinansowanie ze strony rządu.
   i tutaj miałbym poważne obawy przed uzależnianiem się grzania domu samym prądem.

   1. Łudzisz się, że tylko prąd podróżeje, a wegiel, czy gaz nie. Obecnie prądem grzeję o 50% ta iej niż płaciłem za węgiel. Wliczając tylko koszt zakupu – bez kosztów obslugi. Więc nawet, gdyby prąd podrożał o 100% to wyjdzie porównywalne do ceny zakupu węgla, o ile yen nie podróżeje. Gaz wychodzi jeszcze drożej.

 5. Panie Damianie a gdzie w artykule jest napisane jaka jest temperatura wewnętrzna? obliczenia na zapotrzebowanie cieplne jest ale nigdzie nie widzę temperatury wewnętrznej domu.

 6. Jednej bardzo ważnej rzeczy brakuje do podjęcia decyzji.

  Różnice kosztów inwestycji między wariantem 1 a 3 są spore – 10 tyś zł. A z wyliczeń wychodzi raptem 500zł oszczędności na rok. Czyli 20 lat potrzeba aby pompa zaczęła zwracać się (zakładając stałą różnica cen energii). A pompa nie jest bezawaryjna. Potrafi się zepsuć a koszty naprawy rujnują całą inwestycje.

  Więc lepiej mi wyjdzie te 10 tyś zainwestować fotowoltaike. Gazówka zajmie tyle samo co pompa ciepła i można dać komin przez ścianę.
  Także pompa ciepła powietrzna stwarza często problemy. Można obejrzeć filmik z muratora jak jedna Pani budowała dom pasywny i było podsumowanie 3 lat mieszkania w domu. Obwieściła, że po gwarancji pompa zepsuła się i nie opłaca się naprawiać, bo lepiej grzać grzałką bo i tak koszty nie są duże.

  Przykład mam w domu rodzinnym ekosyf 5 klasy. I latem piec w ogóle nie chodzi. Tylko boiler 50 litrów elektryczny. On zupełności do naszych potrzeb sprowadza się. następna osoba jak idzie kopać się to woda zdąży się nagrzać w bojlerze. A koszty nie są duże bo rodzice starej daty dawno by płakali, że tak drogo.

  Druga rzecz ci co ogrzewają wodę ekosyfem to nie liczą do kosztów grzania wody prądu jaki piec zużywa i pompa. plus obsługa. Zużywa się żmijka w piecu (podajnik)

  Pelletu w ogóle bym nie brał pod uwagę do nowego domu. Już prędzej wolał pompę ciepła, gdyby nie było gazu. W tym wariancie wolał bym wydać więcej 10 tyś zł i liczyć się z ryzykiem. Bo lepsze to niż mieć syf, czyścić co tydzień piec i martwić czy dobrej jakości opał dostaniemy. A nie mówiąc o marnowanych przestrzeniach do potrzeb kotłowi (skład opału i miejsce dla pieca)

  1. Witaj!
   W pełni się z tobą zgadzam, w analizowanym przypadku mamy różnice 10 tys. zł. między pompą ciepła a kotłem gazowym. Jeśli tą różnicę przeznaczymy na instalację PV, szacuję jej moc na poziomie 2,2-2,6 kWp bazując na średnic cenach rynkowych. Na żywotną pracę pompy ciepła wpływa wiele czynników: moc grzewcza, obciążenie sprężarki, montaż przez wykwalifikowanego instalatora etc. Koszty pracy pompy obiegowej wliczyłem w każdym analizowanym wariancie grzewczym – patrz na rys. 4 pompa do c.o. zużyła w sezonie grzewczym 522,51 kWh – natomiast pompa cyrkulacyjna do c.w.u. 181,33 kWh, pozdrawiam!

   Również o sukcesie prawidłowej pracy pompy ciepła jest montaż – przez wykwalifikowanego instalatora.

 7. Przydałaby się jeszcze kalkulacja dla kotła indukcyjnego + bufor + fotowoltaika – to chyba najwygodniejsze i bardzo ekonomiczne rozwiązanie.

  1. Witaj Romanie!
   Tutaj bym się zastanowił, czy nie lepiej zrezygnować z potrzeby wykonywania instalacji c.o. zasilanej kotłem indykcyjnym na rzecz mat/grzejników elektrycznych. Zwróć uwagę, ze produkcją energii elektrycznej w okresie zimowym jest mocno ograniczony przez panele fotowoltaiczne. Można się również zastanowić, czy ogrzewanie elektryczne nie połączyć z wentylacją mechaniczną i/ lub ogrzewaniem powietrznym przy wykorzystaniu pomp ciepła powietrze/powietrze ( klimatyzatory kanałowe, ścienne etc.) Opcji jest wiele, finalnie wszystko zależy od budynku, z jakim mamy do czynienia, pozdrawiam!

   1. Witam,
    Kiedyś wydawało mi się że maty grzewcze i IR to super rozwiązanie. Czas jednak zmienił moje postrzeganie tego tematu. Główny powód to to, że są one ogromnym zagrożeniem dla infrastruktury sieciowej. Proszę sobie wyobrazić że rano wstaje całe miasto i potrzebują mieć o 7:00 ciepło. Wszystkie maty odpalają się o 6 rano i zaczynają się ogromne przeciążenia sieci w właśnie w tym czasie kiedy taryfa wchodzi w wyższą cenę. To samo dzieje się popołudniu jak wszyscy wracają do domu z pracy. Do tego z czasem dojdą nam jeszcze samochody elektryczne które w tym samym czasie będą się ładowały i mamy tak rozchwiany system energetyczny że nie będziemy sobie w stanie poradzić z tym problemem.
    Z poborem prądu przez pompę ciepła jest dokładnie to samo. Pobory dużo mniejsze, ale w godzinach szczytu. Dużo lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie właśnie buforu ciepła, takiego 1500 L zbiornik z grzałką elektryczną, który będzie się nagrzewał w tanich taryfach zmniejszonego zapotrzebowania przez użytkowników sieci, i oddawał ciepło wtedy kiedy będzie ono potrzebne. To chyba jedyny sposób żeby doprowadzić do równomiernego poboru prądu przez całą dobę. Co do kosztów instalacji takiego buforu, to wraz z grzałką nie powinien on być większy niż 10000 zł, co w tym zestawieniu wyglądało by najkorzystniej. Prostota systemu nie naraża też na żadne większe koszty serwisowe. Nigdzie nie znalazłem natomiast informacji, jak wyglądają koszty eksploatacyjne takiego zestawu w porównaniu do innych źródeł ciepła. Jeśli mógłby Pan uwzględnić w swoich w swoich rozważaniach również takie rozwiązanie, myślę że wielu osobom by się to przydało. oczywiście biorąc pod uwagę wykorzystanie taryfy g12 lub g13, no i oczywiście fotowoltaiki.
    Myślę że to godny temat do analizy.

  2. Wygodne, to może i jest, ale nie ekonomiczne. Po co płacić za kocioł indukcyjny, który grzeje z COP1, jeśli grzałka w buforze również grzeje z COP1 a jest kilkukrotnie tańsza.
   Zrobiłem u siebie bufor 1350 l. Koszt około 3700 zł (niemal wszystko zrobiłem sam. Gdybym kupił „fabryczny” bufor, to zapłaciłbym pewnie z 8 – 10 tyś zł). Najpierw był grzany z kotła węglowego, w sezonie 2017/18 od początku grudnia podłączyłem grzałki, grzane w taniej strefie G13. Koszt ogrzewania za sezon to około 1100 – 1200 zł (1000 zł prąd + jakieś 100 – 200 zł węgiel za październik i listopad). W mieszkaniu 22 *C.
   W 2018 r. założyłem pompę ciepła powietrze – powietrze. W sezonie 2018/19 grzałem pompą ciepła (Midea Mission Exterme 3.5 kW.) Koszt zakupu z montażem to 3000 zł W domu 23*C, a koszt ogrzewania około 460 zł.
   Również chłodzenie w lecie – takiego komfortu, niskiej ceny zakupu oraz użytkowania żaden bufor nie zapewni 🙂

   1. Witaj Tom.
    Czy mógłbyś nam przybliżyć jakie ocieplenia ścian posiadasz. Powierzchnię lub kubaturę budynku oraz komfort cieplny jaki uzyskujesz na midea mission extreme.
    Czy powietrze równomiernie miesza się w budynku lub czy masz jakieś zimniejsze miejsca?
    Chętnie skontaktowałbym się z Tobą aby dowiedzieć się szczegułów. Pozdrawiam :Krzysztof
    Mój email:
    3majsiekrzysiek@gmail.com

 8. Aż tak rozległej analizy to się nie spodziewałem. Fajnie jest coś takiego przeczytać, bo człowiek od razu jest w stanie sobie to jakoś zobrazować 🙂

 9. Damian Czernik Niestety ale Pańskie obliczenia zawierają dużo błędów.Najpierw chciałbym skupić się na błędach związanych z założeniami z grzaniem pompą ciepła.Pompa ciepła powietrze woda jest zazwyczaj dobierana w punkt biwalentny poniżej tego punktu jej moc oraz cop drastycznie spada gdyż rośnie zapotrzebowanie budynku na ciepło zgodnie krzywą grzewczą natomiast maleje cop i moc pompy.Jeżeli rozważamy ogrzewanie w zimę np w 3 strefie i wezmiemy pod uwagę styczeń tego roku gdzie było kilka dni mrozniejszych jak zresztą każdej zimy to ogrzewanie gazem powinno wyjść taniej i faktycznie z moich obserwacji tak wynika iż ogrzewanie gazowe jest minimalne droższe w całym roku w stosunku do pompy ciepła a w przypadku ostrzejszej zimy gaz wyjdzie taniej.W przypadku braku dostępu gazu ogrzewanie gazem z przewymiarowanej butli na własność też wychodzi podobnie jak ziemnym.Jeszcze dodam iż w przypadku kotła kondensacyjnego i ogrzewania podłogowego zamiast zaworów 3d i ogrzewania strefowego zastosujemy grzanie tylko krzywą grzewczą możemy uzyskać wysoką wartość opałowa gazu ok 0.19-0.18/kwh ze względu na większa sprawność kondensacji.Jak słusznie jeden z czytelników zauważył iż różnica w kosztach iż różnica w kosztach kondensat pompa ciepła powietrze woda to ok 10-15tys i faktycznie jakby tą kwotę zainwestować w PV do podgrzewania cwu gdzie 4osobowa rodzina zużywa ok 8kw dziennie czyli dosyć sporo to w takim układzie kocioł gazowy + PV 3kw na całoroczne cwu wyjdzie nawet miej jakbysmy grzali pompą gruntową

  1. Witaj Rafale, dziękuję za komentarz. Napiszę drugi art. w którym porównam koszty eksploatacji instalacji fotowoltaicznej i kotła gazowego – porównamy ję z kosztami pompy p/w, pozdrawiam!

 10. Jestem na etapie budowy domu i zainwestowałem w piec na pellet i drewno, bo liczy się dla mnie ekologia i wpływ na środowisko. Czy ktoś z czytelników ma doświadczenia z tego typu systemem i może się nimi podzielić? Chętnie poznam wszelkie rady.

 11. Wszystko fajnie ale przydały by się takie analizy dla domów termomodernizowanych, np kostka prl z lat 60-70 z instalacją grzejnikową (grube rury) przy np zmianie z ekogroszku na pompe ciepła powietrze woda lub grunt (pion/poziom) woda. Niestety wszystkie testy skupiają sie na najlepszych sytuacjach dla takich właśnie pomp (nowiutki dobrze zbudowany i ocieplony dom) a w Polsce przecież jest tyle takich starszych domów. Czy opłaca sie je w ogóle termomodernizować? Z pewnością takie info byłoby bardziej przydatnie niż dla nowych domów gdzie przecież to wszystko jest znane z projektu przed postawieniem domu (no chyba że ktoś sam robi „po swojemu”). I ogólnie więcej o termomodernizacji pisać, co najbardziej się opłaca, co robić gdy dom był już częściowo docieplony, itp, gdzie szukać firm robiących audyty, jak i co można poprawić samemu itp. No i fajnie jak by Pan też przeanalizował opłacalność i sprawność samodzielnych ściennych rekuperatorów w sytuacjach gdzie centralna jednostka byłaby zbyt trudna do zainstalowania. Pozdrawiam 🙂

  1. Ostatnio na swoje potrzeby robiłem przybliżoną (za pośrednictwem pewnej popularnej strony) analizę skuteczności termomodernizacji częściowo zmodernizowanej „kostki gierkowskiej” w której już zostało od nowa zrobione ogrzewanie (podłogowe + kaloryfery, osobne obwody) + wymieniona stolarka okienna.

   Z wspomnianych wcześniej przybliżonych wyliczeń (dokładny audyt będzie także docelowo będzie robiony) wynika, że przy zastosowaniu 40cm „szarego styropianu” na stropie i 20cm na ścianach oraz zrobieniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła można zredukować wskaźnik zapotrzebowania na energię na 101kWh/m2 rocznie, co jest wynikiem mocno zbliżonym do obowiązujących norm dla aktualnie budowanych budynków. Samo docieplenie bez wentylacji poprawi wynik „tylko” do 130kWh/m2 rocznie.

   I uwaga: obecne zapotrzebowanie to prawdopodobnie około 420kWh/m2 rocznie (pomimo tego, że dom już jest z nową stolarką okienna 3 szybową i nowymi drzwiami drewnianymi, nie podpiwniczony, z izolacją od gruntu), co oznacza że dobrze przeprowadzona termomodernizacja pozwoli zbić koszty do około 30% a być może nawet 25% obecnych, doprowadzając budynek do stanu zbliżonego do spełniającego wymagania „warunków technicznych” na rok 2014 lub nawet 2017.

   1. Witaj Xox,
    dzięki za podzielenie się opinią, w przypadku istniejących budynków działania termomodernizacyjne najlepiej poprzedzić audytem energetycznym. Uzyskujemy wtedy najlepszy wgląd w parametry techniczne budynku, oszacujemy również koszty uzyskania standardu WT2014 lub WT2017, pozdrawiam!

    1. Witaj Damian Czernik,

     Jestem tego świadom i zamierzam przed termomodernizacją przeprowadzić profesjonalny audyt. Pisząc wcześniejszy komentarz wyraźnie zaznaczyłem szacunkowy charakter wyliczeń, celem było udzielenie informacji Filipowi, że co do zasady termomodernizacja kostki gierkowskiej ma sens i może doprowadzić budynek do współczesnych (WT2014 czy nawet WT2017) realiów.

     Pozdrawiam!

 12. Witaj Damian.

  Ciekawa analiza. Widziałem, że ostatnio też wpis dotyczący ogrzewania pompą powietrze – powietrze. Czy jesteś w stanie zaktualizować ten wpis dorzucając kolejną opcję ogrzewania pp? Zestawiając również nakład inwestycyjny w przypadku wykonania ogrzewania podłogowego oraz kanałowego i kabli oporowych (maty droższe i przereklamowane moim zdaniem).

  Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *