Premia termomodernizacyjna. Jak ją uzyskać?

Program remontów i termomodernizacji budynków jest elementem programu mieszkaniowego rządu, który ma na celu ograniczenie marnotrawienia energii poprzez wprowadzanie energooszczędnych technologii budowlanych w nowym budownictwie, jak i dzięki stopniowo przeprowadzanym przedsięwzięciom termomodernizacyjnym starych budynków.

Na czym polega termomodernizacja?

Wbrew pozorom termomodernizacja nie ogranicza się jedynie do poprawy izolacji cieplnej budynków, to także szereg prac obejmujący analizę ekonomiczną efektywności ogrzewania, aż po całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to w ogólnym pojęciu działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Działania obejmują zarówno poprawę izolacji cieplnej budynków, jak i poprawę rozwiązań technicznych i funkcjonowania systemów ogrzewania i wentylacji oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Według Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zaliczamy:

 • ulepszenia, w skutek których następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię zużywaną do ogrzewania budynków i podgrzewania wody użytkowej – np. obłożenie ścian zewnętrznych budynku warstwą izolacji termicznej, wymiana okien, instalacja rekuperatora dla odzysku ciepła ze zużytego powietrza wentylacyjnego, itp.,
 • ulepszenia, w skutek których ulegają zmniejszeniu straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej – np. wymiana kotła na nowoczesny, o wysokiej sprawności, jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej wraz z wytwarzaniem ciepła do ogrzewania (wysokosprawna kogeneracja), zastosowanie rur preizolowanych w lokalnej sieci ciepłowniczej, itp.,
 • zamianę ogrzewania indywidualnego na sieciowe poprzez przyłączenie budynku do scentralizowanego źródła ciepła i likwidację lokalnego źródła ciepła,
 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania budynku i podgrzewania wody użytkowej – np. montaż na dachu budynku kolektorów słonecznych do zasilania układu podgrzewania wody użytkowej, czerpanie ciepła niskotemperaturowego z gruntu poprzez zastosowanie pompy ciepła, itd.

Wykonanie termomodernizacji domu jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Nie ukryjemy faktu, że energia cieplna drożeje – a pieniądze wydane na termomodernizację zwracają się poprzez mniejsze wydatki na ogrzewanie. Wielkość oszczędności na kosztach ogrzewania zależy od zakresu termomodernizacji i od zastosowanych rozwiązań technicznych. Dlatego osoby zainteresowane inwestycjami poprawiającymi energochłonność budynków, powinny ze szczególną uwagą zapoznać się z ofertą Funduszu Termomodernizacyjnego.

Image-3

Zdj. 1. Docieplenie ścian zewnętrznych z wykorzystaniem płyt styropianowych

Dlaczego warto ubiegać się o premię termomodernizacyjną

Premia termomodernizacyjna ma charakter wsparcia finansowego ze strony państwa dla podmiotów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Premia jest przyznawania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

 • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków – w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.
 • Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK. Od dnia 19 marca 2009 r. wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 20 proc. wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. Zniesiony został wymóg minimalnego wkładu własnego Inwestora (20 proc. kosztów przedsięwzięcia) oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

Warto się zainteresować uzyskaniem premii termomodernizacyjnej jeśli:

 • ponosisz duże koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej,
 • używasz paliwa mocno zanieczyszczającego Twoje bezpośrednie otoczenie i środowisko naturalne (węgiel, koks),
 • w przegrodach zewnętrznych twojego domu (ścianach zewnętrznych, dachu lub stropodachu) nie ma co najmniej 12 cm izolacji cieplnej (styropianu, wełny mineralnej),
 • w Twoim domu jest przestarzały kocioł grzewczy lub piec oraz przestarzała instalacja grzewcza,
 • masz wyeksploatowane i nieszczelne okna,
 • w okresie zimowym (sezonie grzewczym) mikroklimat i komfort cieplny w Twoim domu jest niewłaściwy (odczucie chłodu, wrażenia przeciągów, wilgoć i zła jakość powietrza), oznacza to, że powinieneś podjąć zdecydowane działania by wszystkie te niekorzystne zjawiska wyeliminować.

Korzystając z przyznanego dofinansowania możliwe jest wykonanie określonych działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii i redukcji kosztów ogrzewania. Uzyskaną pomoc można przeznaczyć na:

 • ocieplenia ścian, dachów, stropodachów, stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi, podłóg na gruncie;
 • remont lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych;
 • modernizację lub wymianę urządzeń źródła ciepła oraz zainstalowanie automatyki sterującej urządzeniami;
 • modernizację lub wymianę instalacji grzewczej;
 • modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody;
 • usprawnienia systemu wentylacji;
 • wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, np.: kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp.

Jak dostać premię termomodernizacyjną?

Krok 1: Zleć wykonanie audytu energetycznego

Podstawowym warunkiem formalnym ubiegania się o premię jest przedstawienie audytu energetycznego. Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

Osoba przeprowadzająca audyt powinna przejść odpowiednie szkolenia i posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego typu opracowań. Listę takich osób można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych www.zae.org.pl.

Krok 2: Wybierz bank kredytujący

Dysponując audytem energetycznym budynku, inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego. Należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o premię termomodernizacyjną.
 2. Audyt energetyczny.
 3. Projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (wymóg uzależniony od banku).

Podczas wyboru banku kredytującego należy wziąć pod uwagę przede wszystkim wartość stopy procentowej oraz sposób spłaty kredytu, tj. wielkość i rozłożenie w czasie rat kredytowych i odsetek. Najkorzystniej jest wybrać bank, w którym posiadamy już rachunek. Znacznie skróci to i uprości procedury, głównie związane z zabezpieczeniem kredytu, badaniem wiarygodności kredytowej, itp.

Krok 3: Czekamy na decyzję BGK

Po zawarciu umowy z bankiem, przesyła on kompletne dokumenty do BGK. Ten z kolei, jeśli dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów, podejmuje decyzję w sprawie przyznania nam premii. Informację o przyznaniu premii lub odmowie jej udzielenia otrzymamy od BGK za pośrednictwem naszego banku kredytującego. Jeśli zdarzy się natomiast, że BGK nie dysponuje akurat wolnymi środkami na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i informuje banki kredytujące, by nie przyjmowały kolejnych wniosków lub wznowiły ich nabór.

Krok 4: Otrzymujemy premię

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji BGK w sprawie premii termomodernizacyjnej bank udzieli nam kredytu termomodernizacyjnego. Istotnym z punktu widzenia kosztów jest brak konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia, natomiast 0,6 proc. uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.

Krok 5: Przystępujemy do remontu

Mając przyznaną premię, można przystąpić do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. W tym celu należy opracować projekty techniczne zawierające oświadczenie projektanta, że zostały one wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego, uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli jest ono wymagane. Dla niektórych robót potrzebne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę,a zatem wykonanie projektu budowlanego i ustanowienia kierownika budowy. Wymóg dotyczy przede wszystkim ocieplenia ścian zewnętrznych. Szczegółowe projekty należy również wykonać dla instalacji grzewczych, kotłowni i sieci cieplnych. Pozwala to zapobiec wielu błędom w trakcie realizacji i zapewnić osiągnięcie planowanych efektów.

Krok 6: Zdobywamy oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego

Po zakończeniu remontu należy jeszcze uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub osoby uprawnionej według Prawa Budowlanego, że prace zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym.  Oświadczenie składamy następnie w naszym banku kredytującym.

Krok 7: Przekazanie premii do banku kredytującego

BGK przekazuje premię termomodernizacyjną naszemu bankowi kredytującemu po otrzymaniu od niego zawiadomienia, że remont został zrealizowany. Odbywa się to w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Bank kredytujący zaliczy premię termomodernizacyjną na spłatę części kredytu przyznanego nam na remont (Premia pokrywa do 20 proc. wartości kredytu termomodernizacyjnego).

Premia termomodernizacyjna – co możesz zyskać?

Średni koszt kompleksowej modernizacji standardowego w polskich warunkach domu jednorodzinnego może wynieść nawet do 40 tys. zł. Możliwe do uzyskania efekty w postaci rocznej oszczędności kosztów ogrzewania i ciepłej wody to nawet ok. 5 tys. zł. Przyjmując następujące dane:

 • kredyt finansuje 80 proc. kosztów inwestycji termomodernizacyjnej,
 • okres spłaty kredytu wyniesie 10 lat,
 • oprocentowanie kredytu wyniesie np. 12 proc. w skali roku,

otrzymujemy następujące wyniki:

 • wielkość kredytu termomodernizacyjnego – 32 tys. zł,
 • udział własny kredytobiorcy – 8 tys. zł,
 • premia termomodernizacyjna – 8 tys. zł,
 • kwota kredytu spłacana przez kredytobiorcę – 24 tys. zł,
 • miesięczna rata kredytu – 344,3 zł.

W przykładzie powyższym koszt spłaty kredytu jest mniejszy niż średnie miesięczne oszczędności i jest możliwa jego samospłata. Bez problemów spłacają się wszystkie inwestycje o prostym okresie zwrotu do 8 lat, co jest wielkością charakteryzującą przeważającą część polskich zasobów komunalnych i mieszkaniowych.

Odpowiednia izolacja ścian zewnętrznych

Przeczytaj wpis: Styropian czy wełna mineralna? Ocieplamy ściany zewnętrzne

Podsumowanie:

 • Premia termomodernizacyjna jest formą wsparcia inwestorów, chcących zrealizować przedsięwzięcia związane z poprawą wydajności energetycznej obiektu przyznawaną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
 • Wysokość możliwej pomocy wynosi 20 proc. wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 16 proc. kosztów poniesionych na realizację projektu termomodernizacyjnego. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości otrzymania premii w przypadku, gdy inwestor będzie realizował przedsięwzięcie z własnych środków.
 • Głównym wymogiem, który należy spełnić starając się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej jest załączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Opracowanie powinno zawierać opis parametrów technicznych i ekonomicznych dotyczących planowanej inwestycji ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania – zarówno w obszarze kosztów jak oszczędności energii.
 • Odpowiednie docieplenie budynku przynosi wymierne oszczędności. Szacowane straty cieplne sięgają od 20 do 50 proc. co oznacza czasem 40 proc. wzrost wydatków na ogrzewanie. Koszty można obniżyć przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Pliki do pobrania:

Zdjęcia: fotolia.pl

Napisz komentarz
5
 1. Witam, premia gwarancyjna jest wypłacana w ciągu 7 dni po zrealizowaniu remontu? Nasza wspólnota zakończyła inwestycję końcem kwietnia 2015 roku a mamy listopad a premia nie została rozliczona. Takie mam informacje od zarządcy nieruchomości, czy mam się martwić i drążyć temat, może coś przed nami ukrywają, czy spokojnie czekać?

  1. Witaj Tytusie, przekazanie przez Fundusz Termomernizacji i Remontów premii termomedrnizacyjnej/premii remontowej (w zależności od rodzaju kredytu) następuje w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o spełnieniu warunków do jej wypłaty – trudno mi jednoznacznie stwierdzić, czy termin ten zawsze zostaje spełniony. Pozdrawiam!

 2. 1) Czy trzeba posiadać tytuł własności do danej nieruchomości żeby starać się o taki kredyt (dom należy do mamy, ale ma 900 zl emerytury wiec jest niewyplacalna)?
  2) Czy częściowo ocieplony dom można ocieplić po raz kolejny (mam tylko 5cm styropianu ocieplenia)?
  3) Czy wymiana dachu zalicza się kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *