Wymiana kotła węglowego na gazowy – wymagania prawne i techniczne

Aby poradzić sobie z problemem zanieczyszczonego powietrza, musimy zacząć od inwestycji – mówimy tutaj o wymianie starego kotła węglowego na nowoczesne urządzenie grzewcze. W poniższym wpisie skupię się na kwestiach związanych z wyborem ogrzewania gazowego. Podpowiadam, jak wymienić stary kocioł węglowy na kocioł gazowy, jakie wymagania musi spełniać kotłownia gazowa oraz jak uzyskać pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej?

Czym jest smog?

Jakość powietrza w polskich miastach z każdym kolejnym rokiem się pogarsza. Winowajcą takiego stanu rzeczy jest smog – to mieszanina szkodliwych dla naszego organizmu związków chemicznych, składających się z tlenków siarki, azotu, pyłów i zawiesin klasyfikowanych w skali PM. Smog powstaje głównie w domowych kotłach opalanych węglem, odpadami węglowymi a nawet śmieciami.

Jeśli jesteśmy posiadaczami starego kotła węglowego, możemy uzyskać dofinansowanie na jego wymianę ze środków urzędu gminy lub miasta. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji – warunkiem uzyskania dofinansowania do kotła jest likwidacja kotła węglowego i zakup nowego źródła ciepła, spełniającego odgórne wymagania dotyczące emisji spalin.

Wymiana starego źródła ciepła

W zależności od rozwiązań technicznych, możemy zdecydować się na nowy kocioł na paliwo stałe (ekogorszek, pellet, zrębkę drzewną) spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej tzw. ecodesign. Jeśli nasza działka ma możliwość przyłącza się do sieci zewnętrznych (ciepło sieciowe, gaz ziemny) – warto wystąpić do zarządcy infrastruktury o wydanie warunków przyłączeniowych. Wiele użytkowników decyduje się również na zastąpienie starego kotła pompą ciepła (głównie powietrze/woda split lub monoblok), jednak takie rozwiązanie techniczne nie zawsze mieści się w kryteriach opłacalności.

Do takich celów, potrzebujemy wysokotemperaturowy czynnik grzewczy którego rynkowe pompy ciepła nie są w stanie uzyskać – maksymalna wydajność temperaturowa takich urządzeń wynosi 55°C. Aby ogrzać dom takim parametrem – musimy zmodernizować instalację grzewczą (m.in. wymieniając grzejniki na większe) – jednak tej kwestii poświecę osobny wpis.

Wybieramy kotłownię gazową

Jeśli po latach udręki z palenia węglem poszukujemy bezobsługowego źródła, stary kocioł węglowy możemy wymienić na kocioł gazowy. Możemy to zrobić poprzez przyłączenie się do sieci gazowej bądź przez wykonanie zewnętrznej instalacji zbiornikowej na gaz płynny. Z punku widzenia kosztów eksploatacyjnych najlepiej wypada ogrzewanie gazem ziemnym.

O tym, czy mamy szansę na podłączenie się do sieci gazowej, decydują po pierwsze – jej obecność w naszym sąsiedzie, oraz po drugie – możliwości techniczne przyłączenia (składamy wniosek o wydanie tzw. warunków przyłączeniowych w najbliższym zakładzie gazowym).

Wykonanie kotłowni gazowej niesie ze sobą wiele zalet, przede wszystkim zyskujemy większą przestrzeń – gazowe kotły grzewcze to urządzenia wiszące, nie zajmują wiele miejsca. Jeśli stary magazyn na skład opału znajduje się w oddzielnym pomieszczeniu, możemy go zlikwidować i przerobić na własne potrzeby. Dzięki technologii kondensacji kotły gazowe uzyskują wysoką sprawność grzewczą. Pod względem eksploatacyjnym zyskujemy wygodę, pracą kotła gazowego możemy sterować w funkcji temperatury zewnętrznej jak i wewnętrznej np. przy wykorzystaniu harmonogramu grzania.

Nie można pominąć kwestii ekologii – w spalinach z kotłów gazowych nie występują niebezpieczne dla naszego zdrowia pyły i inne substancje obecne w dymie unoszącym się z kominów kotłowni węglowych.

Rys. 1. Uproszczony schemat kotła gazowego f-my Buderus współpracujący z instalacją solarną do podgrzewu cwu.

Wymagania względem kotłowni gazowej

Każda kotłownia gazowa musi spełniać wymagania określone w przepisach [1], zgodnie z nimi – kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania nie może być mniejsza niż 6,5 m³. Jeśli chodzi o wysokość kotłowni, to dla urządzeń do 30 kW powinna wynosić minimum 2,2 m dla nowo budowanych obiektów i 1,9 m dla modernizowanych kotłowni. Dla urządzeń o mocy 30–60 kW powinna być taka, aby zapewnić możliwość ich obsługi, nie mniejsza jednak niż 2,2 m, a dla kotłów o mocy 60–2000 kW nie mniejsza niż 2,5 m.

Kotły gazowe są wyposażone w przewód powietrzna spalinowy, tak przewód możemy wykonać w istniejącym kominie – te z reguły mają wymiary 14×14 cm – z kolei średnica rury powietrzno-spalinowej wynosi zwykle Ø125 mm. Przepisy pozwalają na wyprowadzenie takiego komina przez ścianę zewnętrzną w budynkach jednorodzinnym, jeżeli moc kotła gazowego nie przekracza 21 kW – warto dodać, że w takim rozwiązaniu wydostające się spaliny mogą niszczyć i brudzić elewację budynku. Wylot takiego przewodu, powinien znajdować się wyżej niż 2,5 m ponad poziomem terenu.

Rys. 2. Przewód powietrzno-spalinowy wyprowadzony przez zewnętrzną ścianę budynku

Pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami [1], wewnętrzna instalacja gazowa obejmuje odcinek od kurka głównego w skrzynce gazowej do odbiornika gazowego (w naszym przypadku jest to kocioł gazowy). Jeśli chcemy zastąpić stary kocioł węglowy kotłem gazowym i uzyskaliśmy warunki przyłączenia do sieci gazowej – zgodnie z przepisami prawa budowlanego [2] trzeba sporządzić projekt wewnętrznej instalacji gazowej i uzyskać pozwolenie na budowę. Cała procedura prawna nie jest trudna, dlatego poniżej postaram się w dużym uproszeniu opisać jej poszczególne etapy.

Etap 1: zlecamy wykonanie projektu

Projekt wewnętrznej instalacji gazowej zlecamy projektantowi posiadającemu wymagane uprawnienia budowlane (do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych). Projekt powinien zawierać część opisową jak i rysunkową wraz z trasą instalacji od punku redukcyjno-pomiarowego do źródła ciepła.

Etap 2: składamy komplet dokumentów w urzędzie

Wniosek o pozwolenie na budowę instalacji gazowej składa się we właściwym wydziale starostwa powiatowego. Do wniosku należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego,
 • warunki przyłącze do sieci gazowej,
 • opinie kominiarską,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Etap 3: budowa wewnętrznej instalacji gazu

Po uzyskaniu decyzji do pozwoleniu na budowę (maksymalny czas trwania postępowania urzędowego zgodnie z przepisami [3] trwa maksymalnie 65 dni) odbieramy dziennik budowy i zlecamy budowę wewnętrznej instalacji gazowej instalatorowi lub firmie z odpowiednimi uprawnieniami. Poszczególne fazy powstawania instalacji nadzoruje kierownik budowy, który na bieżąco wypełnia dziennik budowy. Instalator lub firma powinna wykonać podejście pod gazomierz w szafce gazowej.

Po zakończeniu robót wykonuje się próbę szczelności instalacji udokumentowany odpowiednim protokołem – ten z kolei przekazywany jest odbiory instalacji (protokół próby szczelności instalacji gazowej należy ponownie okazać monterowi gazomierza). Zakończenie budowy zgłaszamy w odpowiednim inspektoracie nadzoru budowlanego, dołączając do wniosku wypełniony dziennik budowy.

Etap 4: podpisujemy umowę z zakładem gazowym

Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy kompleksowej z zakładem gazowniczym na dostawę gazu – na tym etapie konieczne będzie skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych, w skład który wchodzą:

 • projekt techniczny instalacji gazowej,
 • kopia pozwolenia na budowę instalacji gazowej,
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej,
 • protokół z odbioru technicznego instalacji gazowej wraz z przeprowadzoną próbą szczelności,
 • protokół odbioru kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji.

Po podpisaniu umowy kompleksowej zakład gazowniczy zobliguje się do podania w określonym terminie paliwa gazowego wraz z montażem gazomierza. 


Powyższy artykuł powstał przy współpracy z marką Buderus – producentem kotłów, grzejników i energooszczędnych rozwiązań w branży grzewczej.

Powołania:

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.[3] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

[3] Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rysunki: www.Buderus.pl

Napisz komentarz
42
  1. Witaj Rotary,
   Zgadza się, tutaj ograniczyłem się do przyłącza z sieci gazowej – jeśli potrzebujesz istotnych informacji w kwestii ogrzewania dom gazem LPG z instalacji zbiornikowej, pytania możesz zadać pod tym komentarzem. Temat instalacji zbiornikowej również muszę poruszyć na blogu, pozdrawiam!

   1. Witam .Proponuję zamieścić zdięcie skrzynki z licznikiem i sposoby podłączenia odbiorników gazu.Fajnie by było by zamieścić jeszczs kórek odcinający gaz na zewnątrz budynku przy opisie LPG.Pozdrawiam.

   2. Witam panie Damianie. Posiadam w mieszkaniu przyłącze gazowe (kiedyś do kuchenki oraz junkersa) junkers został zdemontowany a przyłącze skrócone o około 2 metry i zaślepione, do kuchenki poprowadzone jest nadal. Czy do przedłużenia rury w miejsce starego junkersa i podłączenia kotła gazowego potrzebny jest ponownie projekt i pozwolenia od starostwa itp czy wystarczy osoba która ma uprawnienia żeby to zrobić, przeprowadzić szczelność i wystawić stosowny papier?

    1. Witam, podobnie jak Artur S. Posiadam w domu przyłącze gazowe (do kuchenki i junkersa), obecnie wykorzystywane tylko do kuchenki. W związku z korzystaniem z dopłaty z Urzędu Miasta na wymianę pieca węglowego, zadałem to pytanie urzędnikom i otrzymałem odpowiedź, że bedę potrzebował zgłoszenia z projektem ? Pytanie gdzie mogę uzyskać opinię biegłego z zakresu prawa budowlanego, bo moim zdaniem poniosę nieuzasadnianie koszty, żeby nie pisać że urząd doprowadzi do niezgodnego z prawem rozporządzenia moim majątkiem.

     1. Witaj Andrzej,
      zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d prawa budowlanego wykonywanie robót polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych nie wymaga pozwolenia na budowę, natomiast wymaga tzw. zgłoszenia z projektem.

      Chodzi tu jednak o nowe instalacje (!)

      Teraz dalej:

      Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit d oraz pkt 2 lit. b prawa budowlanego wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie urządzeń budowlanych (zatem również wewnętrznych i zewnętrznych instalacji gazowych) nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

      Dla ww. zapytania nie jest wymagane zgłoszenie budowy instalacji gazowej, pozdrawiam

 1. Warto było by napisać o doborze mocy do domów. Bo widzę, że spece od kotłów często wciskają kotły 24KW gdy dom jest bardzo energooszczędny. Najlepsze jest jak porównasz jakie ci proponują ci od pomp ciepła a od gazowych. Pompy ciepła mówią, że spokojnie starczy 8kw a od gazu to trzeba dać 24kw aby nie zamarznąć.
  Mowa o kotłach jedno funkcyjnych.

  1. Dla mnie to jest wielka ściema nie ekologia 65 dni czekać na to że jakiś goguś w starostwie zechce mi podpisać papier za który muszę zapłacić dziwię się uni Europejskiej że daje kasę na ekologię a u nas wszystko pod górę

 2. Czy w przypadku wymiany piecow kaflowych na kociol na pelet w budynku wielorodzinnym, trzeba zglaszac budowe lub uzyskiwac PnB? Jakies dodatkowe dokumenty np. charakterystyke energetyczna nalezy uzyskac?

   1. Witam od kiedy jest obowiązek wymiany pieców węglowych na gazowe. A może mogłabym zamienić na kominek z płaszczem wodnym i palić ekogrszkiem ?

    1. Ustawa antysmogowa nakazuje wymianę bezklasowych kotłów na te, sygnowane klasą 5, kominki z płaszczem wodnym też – ale producent musi zbadać urządzanie i zadeklarować klasę 5 🙂

 3. Witam.
  A jeżeli w mieszkaniu jest już piecyk gazowy i do tego są piece kaflowe, a muszę zmienić je na ogrzewanie gazowe wraz z wymianą piecyka na dwufunkcyjny to czy w takim przypadku jest potrzebne pozwolenie na budowę od odpowiedniego urzędu czy nie ?
  Pozdrawiam

  1. Witaj Patka, jeśli w obiekcie mamy już instalację gazową wraz z gazomierzem w szafce – wówczas wymiana urządzenia gazowego na inne (tj. jednofunkcyjne, dwufunkcyjne) nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, pozdrawiam!

 4. Witam serdecznie mam w domu ogrzewanie centralne z piecem w ktorym musze palic weglem chce teraz wymienc ten piec na piec jednofunkcyjny gazowy. I mam takie pytanie czy na taka wymiane potrzebuje pozwolenia na przebudowe ? jezeli mam juz normalnie poprowadzona instakacje gazowa poniewaz ma junkers w lazience. i chodzi mi tylko zeby na mijesce starego pieca wstawic piec gazowy. Prosilbym o odpowiedz na moje pytanie na e-maila
  niestrzeba.k@gmail.com. Dziekuje i pozdrawiam.

  1. Witaj Kamil, jeśli w obiekcie mamy już instalację gazową wraz z gazomierzem w szafce – wówczas zwiększenie mocy kotła nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, zamiar zwiększenia musisz zgłosić gazowni – występując o zmianę warunków przyłączenia – pozdrawiam!

  2. Trzeba niestety przejść całą procedurę. Jestem w tej chwili na etapie oczekiwania na pozwolenie na budowę z urzędu miasta.

 5. Witam, chce wymienić piec w domu jednorodzinnym opalany ekogroszkiem na piec dwufunkcyjny co+cwu. Aktualnie nie ma żadnej instalacji gazowej, mam warunki techniczne z gazowni o przyłącz, proszę mi podpowiedzieć jakie dokumenty muszę przygotować- czy jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie? Czy jest wymagana opinia kominiarza? i jak zmienić kotłownie tak żeby w miejsce starego pieca wstawić nowy i czy wiąże się to z przebudową komina? pozdrawiam

 6. Witam. Czyli rozumiem że jeśli miałem wcześniej w kuchni junkers do podgrzewania wody, który został już zdemontowany i rura w tym pomieszczeniu usunięta to mogę ponownie lecz na innej ścianie poprowadzić podłączenie do pieca dwufunkcyjnego C.o. i nie robiąc ponownego projektu? Wystarczy tylko zgłosić gazowni o większym zużyciu gazu?

  1. Chcąc wymienić istniejący podgrzewacz c.w.Junkers na kocioł dwufunkcyjny c.o./c.w.kondensacyjny wystąpiłam do Gazowni o nowe warunki na zwiększone zapotrzebowanie paliwa gazowego. Po ich otrzymaniu zwróciłam się z zapytaniem jakie dokumenty muszę przedłożyć celem podpisania nowej umowy i otrzymałam obowiązujący druk „Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem”. Druk po wypełnieniu należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w nim wymienionych w tym oświadczenie że instalacja została wykonana zgodnie z projektem budowlanym na podstawie którego wydano pozwolenie budowlane lub zgłoszenie. Jakie są obowiązujące więc w takich przypadkach wymiany urządzeń przepisy? Czy jest wymagany projekt instalacji i procedura pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia? Z Pana opinii jakie przeczytałem dotychczas, wynika że wystarczy zgłosić zwiększone zapotrzebowanie do podpisania nowej umowy. A Zakład Gazowniczy ma inne wymagania?

 7. Witam,
  jeśli posiadam na dzialce przyłącz gazowy z sieci który ma już wiele lat i jest zaplombowany nieużywany od ponad 20 lat, a chciałabym teraz dopiero zrobić instalację od skrzynki przyłączeniowej na dwa odbiorniki (piec gazowy kondensacyjny oraz kuchenka) to czy muszę, zgodnie z nowymi przepisami PB zgłosić się do gazowni o wydanie zmiany warunków przyłączenia? Wiem że wymagany jest projekt, ale nie pozwolenie na budowe, tylko zgłoszenie.
  Proszę o odpowiedź, czy gazownia ma mi coś wydać, czy nie. Jesli nie to czy projektant bez warunków przyłączeniowych z gazowni zrobi mi projekt?
  Pozdrawiam.

 8. posiadam przylacz gazowy od wielu lat.mam dom pietrowy i na poddaszu od poczatku ogrzewam gazem.wszystko wedlug planow i projektow.na dole natomiast posiadam piec weglowy ale chce zmienic na gazowy czyli drugi kociol
  pytanie ktore mnie nurtuje to:czy musze zrobic projekt na ten drugi kociol i wszystkie sprawy zwiazane z pozwoleniem zalatwiac?

  1. Witam, jeśli w budynku jest instalacja gazowa – nie musimy robić kolejnego projektu. Musimy tylko wystąpić do gazowni o aneks do warunków przyłączenia w zakresie dołączenia drugiego odbiornika gazowego (tzn. kocioł), pozdrawiam

   1. Pytalam w gazowni i powiedzieli ze musze miec projekt na drugi kociol?,wiec juz sama nie rozumiem
    Poza tym po zalozeniu pieca jakie dslsze kroki musze wykonac? Czy musze gdzies to zglaszac w jakims urzedzie badz wystapic do gazownia o zwiekszenie gazu??prosze o odpowiedz i pomoc.

   2. Panmie Damianie pytalam w starostwie co powinnam zrobic w moim przypadku i uslyszalam odpowiedz,ze musze najpierw
    !DO GAZOWNI ZLOZYC WNIOSEK
    !ZROBIC PROJEKT NA DRUGI KOCIOL
    !PRZEGLAD KOMINIARSKI
    !UZYSKAC POZWOLENIE NA BUDOWE
    !DZIENNIK BUDOWY itp-
    czyli wszystkie procedury zwiazane tj.w przypadku budowy domu….Pan natomiast napisal ze wystarczy wystapic tylko do gazowni.
    Prosze o odpowiedz.
    Dziekuje

    1. Jestem w trakcie takiej wymiany. Musiałam mieć opinię kominiarza, pozwolenie z gazowni, projekt i pozwolenie na budowę (!) z urzędu miasta. A teraz stoję pod ścianą, potrzebuję jeszcze kierownika budowy! A zima za pasem 🙁

 9. Witam.
  Mieszkam w kamienicy administrowanej przez miasto.
  Mam już od lat w mieszkaniu instalację gazową, która ogrzewa wodę.
  Chciałam zmienić ogrzewanie węglowe na gazowe, czyli zamienić w tym przypadku jeden piec (ogrzewający wodę) na dwufunkcyjny.
  Co mówią przepisy?
  Muszę mieć projekt?

 10. Witam kiedys posiadalem piec gazowy w domku jednorodzinym (licznik gazowy wewnatrz budynku)chce teraz ponownie po 10 latach załozyć nowy piec czy bede musiał licznik przenosic na zewnatrz budynku.

 11. Pytalam w gazowni i powiedzieli ze musze miec projekt na drugi kociol?,wiec juz sama nie rozumiem
  Poza tym po zalozeniu pieca jakie dslsze kroki musze wykonac? Czy musze gdzies to zglaszac w jakims urzedzie badz wystapic do gazownia o zwiekszenie gazu??prosze o odpowiedz i pomoc.

 12. DZIEŃ DOBRY. A CO ZROBIĆ W SYTUACJI GDY GAZOWNIA ODMÓWIŁA MI ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI GAZOWEJ ,Z POWODU BRAKU WYSTARCZAJĄCEJ PRZEPUSTOWOŚCI WEJŚCIA DO SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO. ZAZNACZĘ ,ŻE SĄSIAD ZZA PŁOTU INSTALOWAŁ ROZBUDOWĘ NIESPEŁNA ROK TEMU. WSZYSTKIE INSTALACJE JAKIE SĄ MAMY IDENTYCZNE, WIĘC NIE ROZUMIEM PROBLEMU U MNIE. DOSTAŁAM RÓWNIEŻ INFORMACJĘ ŻE MODERNIZACJA BEDZIE MOŻLIWA DOPIERO POD KONIEC ROKU 2024. NIESTETY DO TEGO CZASU NIE BĘDĄ PRZYZNAWANE DOTACJE A I CENY CIĄGLE ROSNĄ. JESTEM ZAŁAMANA. PROSZĘ O PODPOWIEDZ

 13. Witam. Czy można do komina palonego węglem podłączyć instalację gazową? Czy są na to przepisy, które tego zabraniają?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *